Terms of Service

MAKSĀJUMA INICIĒŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniedzējs/NEO Finance – „NEO Finance”, AS (juridiskās personas kods 303225546, juridiskā adrese Verkių iela 25C-1, LT-08223 Viļņa, Lietuvas Republika, tālr. 8 700 80075, e-pasts [email protected], interneta mājas lapa https://www.paskoluklubas.lt/; Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 7, kura izsniegta 2017.g. 5.janvārī, licenci izsniedza un uzraudzību veic institūcija Lietuvas banka https://www.lb.lt/; dati par NEO Finance tiek apkopoti un glabāti VU „Registrų centras“ (Reģistru centrs), Juridisko personu reģistrā), tā filiāles un pārstāvības un arī citas juridiskās personas, kurus NEO Finance piesaista sniedzot pakalpojumus, un kuras ir pilnvarotas darboties NEO Finance vārdā. Visus maksājuma pakalpojumus sniegs tikai un vienīgi NEO Finance, AS.

Maksātājs – fiziska (privāta) vai juridiska persona, kura iniciē maksājuma uzdevumu NEO Finance sistēmā, izmantojot NEO Finance, AS sniegto Maksājuma iniciēšanas pakalpojumu.

Maksājuma iniciēšanas pakalpojums (MIP) – maksājuma uzdevuma, kurš saistīts ar cita maksājuma pakalpojumu sniedzēja iestādē esošo maksājuma kontu, iniciēšanas pēc Maksātāja lūguma pakalpojums, izmantojot Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniedzēju.

Maksājuma pakalpojumu sniedzējs (MPS) – šajos noteikumos ir saprotams kā Maksājuma pakalpojumu sniedzējs, kura iestādē Maksātājam ir savs maksājuma konts, no kura Maksātājam ir nodoms veikt maksājuma uzdevumu (piem., bankas, citas kredīta iestādes u.tml.).

Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma galvenās īpašības

1. Ar šiem Noteikumiem, ar kuriem Maksātājam tiek dota iespēja iepazīties pirms MIP izmantošanas, tiek noteikta Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniegšanas NEO Finance sistēmā darbība, tiek iesniegtas galvenās Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma īpašības, tiek reglamentēta Maksātāja datu iesniegšana ar Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma mērķi un arī šo datu drošība un konfidencialitāte.

2. NEO Finance sniegtais Maksājuma iniciēšanas pakalpojums sniedz Maksātājam iespēju, izmantojot NEO Finance sistēmu, pieslēgties pie saviem personīgajiem elektroniskajiem banku pakalpojumiem, iesniegt automātiski izveidotu maksājuma uzdevumu savā MPS un to apstiprināt (autorizēt). Maksātājs iniciē un iesniedz Maksājuma uzdevumu, pieslēdzoties ne tieši pie saviem elektroniskajiem banku pakalpojumiem, bet izmantojot Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniedzēja izveidotu programmatūras risinājumu.

3. Par Maksātājam piemērojamo komisijas maksu un tās apmēru Maksātājs NEO Finance sistēmā tiek informēts pirms maksājuma uzdevuma iniciēšanas. Maksātājs ar šiem Noteikumiem tiek informēts, ka maksājuma uzdevumam tiks piemērota ierasta Maksātājam piemērojama MPS komisijas maksa par atbilstoša tipa maksājuma uzdevumiem, kuru nolasa Maksātāja MPS. Ja Maksātāja MPS informēs par šāda pārskaitījuma cenu, NEO Finance arī informēs Maksātāju pirms maksājuma uzdevuma autorizēšanas.

Detalizēta maksājuma iniciēšanas pakalpojuma darbība

4. Maksātājs, iniciējot maksājuma uzdevuma no sava esošā maksājuma konta, tā izpildei iesniedz NEO Finance izveidotajā drošajā MIP vidē (mājas lapā) savus elektronisko banku pakalpojumu datus, kurus ievada NEO Finance sistēmā iesniegtajos noteiktajos informācijas laukos. Kad Maksātāja banka:

 • 4.1. „Swedbank”, AS 1) M. paraksts – Lietotāja ID un tālruņa Nr.; 2) Smart-ID - Lietotāja ID un tālruņa Nr.; 3) Kodu karte – Lietotāja ID un Parole; 4) PIN ģenerators – Lietotāja ID un parole;
 • 4.2. SEB banka, AS 1) M. paraksts – Atpazīšanas kods; 2) Smart-ID – Atpazīšanas kods; 3) Ģenerators /karte – atpazīšanas kods;
 • 4.3. Luminor bank, AS (DNB) - 1) M. paraksts – Pieslēgšanas kods; 2) Smart-ID – Pieslēgšanas kods; 3) PIN karte / Ģenerators – atpazīšanas kods;
 • 4.4. Luminor bank, AB (Nordea) – 1) M- paraksts – Klienta numurs; 2) Nordea Codes – Klienta numurs; 3) Ģenerators – Klienta numurs;
 • 4.5. AS „Citadele banka“ Lietuvas filiāle - 1) M - paraksts – Lietotāja vārds; 2) Kodu karte – Lietotāja vārds un parole; 3) Ģenerators – Lietotāja vārds un parole;
 • 4.6. Šiaulių bankas, AB - 1) M. paraksts – Lietotāja vārds (ID) un lietotāja parole; 2) Lietotāja vārds (ID) un lietotāja parole; 3) Kodu karte – Lietotāja vārds (ID) un lietotāja parole; 4) Ģenerators – Lietotāja vārds (ID) un lietotāja parole.

5. Izmantojot Maksātāja iesniegtos elektronisko banku pakalpojumu datus, NEO Finance sistēma automātiski pieslēdzas pie Maksātāja elektroniskajiem banku pakalpojumiem, iniciējot maksājuma uzdevumu. Izpildot šo funkciju, NEO Finance nevāc, neapkopo un neglāba Maksātāja iesniegtos elektronisko banku pakalpojumu datus (personalizētas drošības pazīmes), bet gala datu saņēmējs ir Maksātāja norādītais maksājuma saņēmējs. Informācija, kura tiek izmantota pieslēdzoties pie Maksātāja elektroniskajiem banku pakalpojumiem (klienta atpazīšanas kods, parole, ģeneratora kods, paroļu karšu kodi vai ct.), tiek šifrēta un tiek izmantota tikai vienreizējai maksājuma uzdevuma iniciēšanai un vienas sesijas laikā, sesija tiek uzturēta tikmēr, kamēr tiek sagaidīts parakstītais maksājuma apstiprinājums no MPS.

6. Piekrišanu iniciēt MIP maksātājs izsaka, elektroniskā veidā ievadot savus elektronisko banku pakalpojumu datus. Maksātājs, izmantojot NEO Finance sniegto MIP, pats personīgi savā vārdā un vienpusīgi iniciē maksājuma uzdevuma iesniegšanu savam izvēlētajam MPS. Atsaukt maksājuma uzdevuma var līdz momentam, kad Maksātājs ir devis piekrišanu iniciēt MIP.

7. Ja Maksātājam konkrētajā MPS iestādē ir vairāk nekā viens maksājuma konts, maksājuma procesa laikā Maksātājs izvēlas to, no kura gatavojas veikt maksājumu.

8. Ja Maksātāja izvēlētajā kontā nav maksājuma uzdevumā norādītās valūtas vai tās daudzums nav pietiekošs, Maksātājam nav piešķirta valūtas maiņas iespēja.

9. NEO Finance sniedzot MIP, Maksātājam automātiski izveido maksājuma uzdevumu saskaņā ar NEO Finance iesniegtajiem Maksātāja datiem, kurā automātiski tiek norādīts:

 • 9.1. maksājuma summa, kuru maksājuma uzdevuma iniciēšanas laikā ir apstiprinājis Maksātājs, kad maksājuma summu ir norādījis vai nu pats Maksātājs, vai Pārdevējs (NEO Finance bizness klients), no kura pakalpojumus vai preces gatavojas pirkt Maksātājs;
 • 9.2. līdzekļu saņēmēja vārds un uzvārds vai nosaukums un arī saņēmēja konta numurs;
 • 9.3. maksājuma mērķis:
 • 9.3.1. ja līdzekļu saņēmējs ir Pārdevējs (NEO Finance bizness klients), no kura pakalpojumus vai preces ir paredzējis pirkt Maksātājs – maksājuma mērķis tiek norādīts saskaņā ar Pārdevēja (NEO Finance klienta) datiem sistēmā, saskaņā ar kuriem vēlāk pārdevējs (līdzekļu saņēmējs) varētu vienkārši atpazīt maksājuma uzdevumu un par kādām precēm vai pakalpojumiem vai ar kādu mērķi tas tika veikts;
 • 9.3.2. ja līdzekļu saņēmējs ir pats Maksātājs, kurš cenšas papildināt savu NEO Finance maksājuma kontu, maksājuma mērķis tiek norādīts ņemot vērā Maksātāja izvēlēto konta papildināšanas mērķi.

10. Izveidojot pārskaitījuma uzdevumu, tajā nevar tikt izmainīta summa, saņēmējs vai citi operācijas dati.

11. Maksātājs apstiprina (autorizē) NEO Finance automātiski izveidoto maksājuma uzdevumu.

12. Pēc veiksmīgi veiktā maksājuma uzdevuma izpildes iniciēšanas, NEO Finance iesniedz Maksātājam un saņēmējam apstiprinājumu par pareizu maksājuma uzdevuma iniciēšanu un veiksmīgi izpildītu Maksājuma uzdevumu. Kopā ar šo informāciju NEO Finance iesniedz datus, kuri ļauj maksātājam un saņēmējam atpazīt maksājuma operāciju, maksājuma operācijas summu un, noteiktos gadījumos (piemēram, izmantojot personas koda nodošanas pakalpojumu) saņēmējam atpazīt Maksātāju, kopā ar pārsūtītiem maksājuma operāciju datiem.

13. Kad Maksātājs ir iniciējis maksājuma uzdevumu, maksājums tiek izpildīts:

 • 13.1. ja Maksātāja un saņēmēja konti ir tajā pašā bankā - tajā pašā bankas darba dienā;
 • 13.2. ja saņēmēja konti ir citā bankā - ne vēlāk kā līdz citas bankas darba dienas beigām.

14. NEO Finance informē līdzekļu saņēmēju par veiksmīgu maksājuma izpildi.

15. NEO Finance, iniciējot maksājuma uzdevuma iesniegšanu un izpildi, iesniedz Maksātājam un saņēmējam datus, kuri ļauj identificēt maksājumu un Maksātāju.

16. NEO Finance, sniedzot Maksājuma iniciēšanas pakalpojumu, nevienu brīdi neglabā Maksātāja līdzekļus, bet uzreiz ieskaita tos Saņēmēja NEOk Finance kontā, iztērējot par tiem elektronisko naudu, vai Saņēmēja kontā citā finanšu iestādē.

17. Ja, iniciējot maksājuma uzdevumu, Maksātāja MPS lūdz nomainīt paroli, aizpildīt anketu vai atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, šie MPS jautājumi netiek iesniegti maksātājam. NEO Finance informēs Maksātāju par to, ka turpmāka MIP sniegšana konkrētajā gadījumā nav iespējama, jo Maksātāja MPS lūdz paroli, aizpildīt anketu vai atbildēt uz jebkuriem jautājumiem.

Atbildība

18. NEO Finance uzņemas pilnu atbildību par pareizu Maksātāja maksājuma uzdevuma iesniegšanu Maksātāja izvēlētajam MPS un arī iesniegto elektronisko banku pakalpojumu pieslēgšanas datu drošību un konfidencialitāti.

19. Ja NEO Finance saskaņā ar Maksātāja iniciēto uzdevumu sniedza MIP un ieskaitīja Maksātāja norādītos līdzekļus saņēmējam, taču jebkuru iemeslu dēļ līdzekļi no Maksātāja konta netika atrēķināti un pārskaitīti vai tika atgriezti Maksātājam, šādus līdzekļus Maksātājam ir pienākums pārskaitīt NEO Finance norādītajā kontā. Ja Maksātājs neveic līdzekļu pārskaitījumu, NEO Finance ir tiesības atgūt līdzekļus Lietuvas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

Datu aizsardzība

20. NEO Finance, nodrošinot maksājuma pārskaitījumu drošību un Maksātāju datu konfidencialitāti, neglāba nekādus Maksātāja datus, kuri ir saistīti ar personalizētajām drošības pazīmēm (piem., unikālus identifikatorus, paroles vai maksājuma uzdevuma apstiprinājumu (autorizācijas) kodus) informācijas tehnoloģiju sistēmās un izmantotajos serveros. Visus saņemtos datus iesniedz pats personas datu subjekts.

21. Visi Maksātāja personalizētie pieslēgšanas pie elektroniskajiem banku pakalpojumiem dati (personalizētās drošības pazīmes) tiek izmantoti tikai vienreizējas sesijas laikā, tie nodošanas laikā tiek šifrēti un NEO Finance sistēmā nevar būt redzami, atjaunoti un izmantoti. Maksātājam, katru reizi iniciējot maksājumu, ir pienākums no jauna apstiprināt savu identitāti MPS, kas apkalpo viņa kontu.

22. Visi Maksātāja NEO Finance sistēmā iesniegtie dati maksājuma izpildes laikā pa drošu kanālu, kurš ir aizsargāts ar SSL sertifikātu, tiek nodoti MPS iestādei. Tāpēc Maksātāja pieslēgšanās pie elektroniskajiem banku pakalpojumiem dati un arī maksājuma uzdevumu apstiprinājuma (autorizācijas) kodi paliek droši un trešās personas tos nevar pārņemt.

23. NEO Finance sistēmā ar maksājuma pakalpojumu sniegšanas mērķi (konkrēti, sniedzot MIP) tiek vākti un glabāti šie dati par maksājuma pārskaitījumu: maksātāja vārds un uzvārds (vai nosaukums); personas kods (ja Pārdevēja (NEO Finance bizness klients) klientiem tiek sniegts personas koda nodošanas pakalpojums), maksājuma datums; maksājuma summa; maksājuma mērķis; maksātāja konta numurs.

24. NEO Finance informē Maksātāju par to, ka viņa personas datus kārtos NEO Finance un Maksātājs, iniciējot maksājuma uzdevuma NEO Finance sistēmā ar MIP palīdzību, piekrīt, lai NEO Finance kārtotu un glabātu viņa personas datus. Ja Maksātājs nepiekrīt, ka viņa personas datus kārtos NEO Finance, pakalpojums Maksātājam nevar tikt sniegts.

25. NEO Finance kārto personas datus, ievērojot šos nolikumus:

 • 25.1. nodrošina to, ka Maksātāja personalizētās drošības pazīmes nebūtu pieejamas citām pusēm, izņemot pašu Maksātāju un personalizēto drošības pazīmju izsniedzēju (atbilstošo MPS);
 • 25.2. nodrošina to, ka informācija par Maksātāju, kuru saņēma sniedzot Maksājuma iniciēšanas pakalpojumu, tiktu iesniegta tikai līdzekļu saņēmējam un tikai saņemot skaidru pakalpojumu lietotāja piekrišanu;
 • 25.3. īsteno pasākumus, kuri paredzēti lai novērstu iespēju maksājuma iniciēšanas pakalpojumus izmantot personām, kas cenšas ar viltu iegūt līdzekļus vai tos pakļaut sev.
 • 25.4. neglāba nepublicējamus pakalpojumu lietotāja maksājuma datus, t.i., tādus datus, kurus izmantojot var krāpties un kuri iekļauj personalizētas drošības pazīmes;
 • 25.5. nelūdz iesniegt citus datus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniegšanai;
 • 25.6. neizmanto datus citos mērķos, kā tikai Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma sniegšanai, tai nav piekļuves pie datiem un tos neglāba citos, nekā minēti, mērķos;
 • 25.7. īsteno piemērotus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kuri paredzēti personas datu aizsargāšanai no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, un arī no jebkuras citas nelikumīgas kārtošanas, kā ir noteikts personas datu kārtošanu reglamentējošos tiesību aktos;
 • 25.8. nemaina summas, saņēmēja vai citas maksājuma operācijas īpašības;
 • 25.9. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņam tiktu ļauts iepazīties ar NEO Finance esošajiem viņa personas datiem un arī ar to kā tie tiek kārtoti, un lūgt šādus datus viņam iesniegt. Vienu reizi kalendārajā gadā dati var tikt izsniegti bez maksas, taču citos gadījumos par datu sniegšanu var tikt noteikta atlīdzība, kura nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.

26. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt to, ka NEO Finance bez maksas izlabotu visas viņa personas datu neprecizitātes, tos dzēstu, ierobežotu vai pārceltu. Un arī personas datu subjektam ir tiesības nepiekrist tam, lai tiktu kārtoti viņa personas dati un arī to, ka tie tiktu atklāti trešajām pusēm, izņemot, ja tas ir nepieciešams vietnē norādīto pakalpojumu sniegšanai. Jāpievērš uzmanība tam, ka tiesības pieprasīt nekavējoties dzēst personas datus var tikt ierobežotas vai tas nebūtu iesējams tādēļ, ka NEO Finance kā maksājuma pakalpojumu sniedzēja tiesību aktos noteiktās saistības tiesību aktos noteikto laika posmu glabāt datus par klienta identitātes noteikšanu, maksājuma operācijām, noslēgtiem līgumiem un ct.

27. Personas dati ar Maksājuma iniciēšanas pakalpojuma mērķi tiek glabāti 3 gadus no to saņemšanas brīža.

28. Lūgumu par iepazīšanos, labojumiem vai nepiekrišanu varat sūtīt uz NEO Finance personas datu amatpersonas elektronisko pastu: [email protected]. Lūgumā skaidri jānorāda vārds un uzvārds.

Maksātāja tiesības

29. Starptautiskie maksājumi eiro valūtā no eirozonas valstīm uz citām Eiropas Savienības valstīm maksā tikpat, cik vietējie maksājumi eiro valūtā, bet starptautiskie maksājumi eiro valūtā no valstīm, kas neatrodas eirozonā, maksā tikpat cik vietējie maksājumi nacionālajā valūtā.

30. Maksātāja ciestie zaudējumi par neautorizētu maksājumu nedrīkst pārsniegt 50 eiro (ja vien šāds maksājums nav veikts paša Maksātāja rupjas nolaidības dēļ). Jums nebūs jāuzņemas atbildība par neautorizētiem maksājumiem, internetā veiktiem maksājumiem, ja MPS nepiemēro drošākas autentifikācijas procedūras.

31. Ja izmantojat tiešā debeta pakalpojumus, t. i., esat devis atļauju līdzekļu saņēmējam periodiski iniciēt maksājumus no Jūsu maksājuma konta, Jums ir tiesības 8 nedēļu laikā apstrīdēt jebkuru nepamatoti veiktu maksājumu. Nepamatoti veiktais maksājums ir jāatgriež Jūsu maksājuma kontā 10 darba dienu laikā.

32. Jums ir tiesības zināt, vai un kāda komisijas maksa tiek ieturēta par veicamajiem maksājumiem.

33. Maksātājiem ir tiesības iesniegt sūdzības vai pretenzijas par sniegtajiem maksājuma pakalpojumiem, sūtot tās uz e-pasta adresi [email protected]. Rakstiska Maksātāja sūdzība tiek izskatīta ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Ja saņemtā atbilde Jūs neapmierina, Jums ir tiesības vērsties Lietuvas Bankā (tīmekļa vietne https://www.lb.lt//lt/kontaktai#group-464).

34. Ja Maksātājs uzskata, ka NEO Finance ir pārkāpis viņa tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, Maksātājam ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas tiesā. Gadījumos, kad Maksātājs ir patērētājs, var vērsties iestādēs, kas izskata patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā: Lietuvas Banka (adrese Gedimino pr. 6, LT-01103, Viļņa; tālrunis +370 5 268 0029; e-pasts [email protected]; tīmekļa vietne www.lb.lt), Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests (adrese Vilniaus g. 25, 01402, Viļņa; tālrunis +370 5 262 6751; e-pasts [email protected]; tīmekļa vietne www.vvtat.lt.), Valsts datu aizsardzības inspekcija (adrese A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Viļņa; tālrunis +370 5 271 2804; e-pasts [email protected]; tīmekļa vietne www.ada.lt).

Nobeiguma noteikumi

35. Šo noteikumu skaidrošanai tiek piemērots Lietuvas Republikas likums.

36. Maksātājiem ir tiesības iesniegt sūdzības vai pretenzijas par sniegto maksājuma pakalpojumu pa kopīgu e-pastu [email protected]. Maksātāja rakstveida sūdzība tiek izskatīta ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, kad iemeslu, kurus NEO Finance nevar kontrolēt, dēļ atbildi nav iespējams iesniegt 15 darba dienu laikā, NEO Finance iesniedz pagaidu atbildi. Jebkurā gadījumā galīgās atbildes iesniegšanas termiņš nepārsniegs 35 darba dienas.

37. Ja Maksātājs uzskata, ka NEO Finance ir pārkāpusi viņa tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, tam ir tiesības griezties Lietuvas Republikas tiesā vai, ja Maksātājs ir patērētājs, institūcijā - Lietuvas bankā, kura izskata patērētāju strīdus ārpus tiesas kārtībā (adrese Gedimino pr. 6, LT-01103 Viļņa; tālrunis +370 5 268 0029; e-pasts [email protected]; interneta mājas lapa www.lb.lt), Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (adrese Vilniaus iela 25, 01402 Viļņa; tālrunis +370 5 262 6751; e-pasts [email protected]; interneta mājas lapa www.vvtat.lt.), Valsts datu aizsardzības inspekcijā, (adrese A. Juozapavičiaus iela 6, 09310 Viļņa; tālrunis +370 5 271 2804; e-pasts [email protected]; interneta mājas lapa www.ada.lt).

38. Šie Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Maksātājs iniciē maksājuma uzdevumu, izmantojot NEO Finance sistēmā sniegto MIP. Persona, izmantojot MIP NEO Finance sistēmā, atzīst, ka ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem, tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.

39. NEO Finance saglāba sev tiesības jebkurā laikā vienpusīgi grozīt šos Noteikumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas. Personām rekomendējams vienmēr iepazīties ar jaunāko šo Noteikumu versiju.