Privātuma politikā

Šajā Privātuma politikā (Privātuma politikā) ir aprakstīts, kādus personas datus mēs apstrādājam, kādiem nolūkiem, cik ilgi mēs tos glabājam, ar ko mēs varam kopīgot informāciju par jums un kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības.

Datu pārziņa dati

Šajā Privātuma politikā aprakstīto personas datu apstrādes darbību pārzinis, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir "NEO Finance", AB juridiskās personas kods 303225546, A. Vivulskio iela. 7, Viļņa (turpmāk tekstā "mēs" vai "datu kontrolieris" vai "Uzņēmums"), kas pārvalda savstarpējo aizdevumu platformu "Paskolu klubas" un maksājumu iniciēšanas un konta informācijas pakalpojumu "Neopay".

Datu aizsardzības speciālists

Uzņēmumā ir iecelts datu aizsardzības speciālists.

Ja vēlaties pārbaudīt vai uzzināt, kā Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus, vai ja vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmuma iecelto datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai pa tālr. +37068700300.

Privātuma politikas mērķis un tā piemērošana

Privātuma politika ir paredzēta fiziskām personām, kuras interesējas par Uzņēmumu, tā pakalpojumiem, potenciālajiem un esošajiem investoriem, patērētāju kreditēšanas saņēmējiem, maksājumu pakalpojumu saņēmējiem, sadarbības partneru pārstāvjiem, pakalpojumu sniedzējiem, kuru personas dati tiek apstrādāti sadarbības nolūkā, un mājaslapu apmeklētājiem: https://www.paskoluklubas.lt/; https://www.neofinance.com/; https://neopay.online (turpmāk tekstā "Vietne" vai "Vietnes"), izmantot Uzņēmuma elektroniskos pakalpojumus, sazināties ar Uzņēmumu sociālajos tīklos vai citā veidā vai vienkārši sekot līdzi Uzņēmuma aktivitātēm sociālajos tīklos.

Papildu informācija var tikt sniegta patēriņa kredīta, apmaksāta galvojuma, elektroniskās naudas konta un maksājumu pakalpojumu sniegšanas un citos līgumos, kā arī līgumā par ieguldījumu patēriņa kredītos, piekrišanas par personas datu apstrādei vai atsevišķos privātuma paziņojumos. Mēs cienām jūsu privātumu un apņemamies apstrādāt un aizsargāt jūsu personas datus godīgā un likumīgā veidā saskaņā ar piemērojamajām Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas likumdošanas prasībām, kā arī regulējošo iestāžu norādījumiem. Mēs izmantojam atbilstošus tehniskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un modificēšanas.

Sazinoties ar mums, jūs paužat vēlmi, lai Uzņēmums sazinās ar jums par jūsu pieprasījumu. Sniedzot mums personas datus, izmantojot šo tīmekļa vietni vai pārlūkojot to, kā arī izmantojot elektroniskos pakalpojumus, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un saprotat Privātuma politiku un zināt, ka jūsu dati tiek apstrādāti.

Šajā Privātuma politikā lietotie termini (piemēram, datu pārzinis, datu apstrādātājs) ir jāsaprot tā, kā tie definēti un interpretēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Privātuma politiku regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.

Darbinieki un vadības struktūru locekļi tiek informēti par to, kā viņu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Uzņēmuma vietējos aktos atļauto procedūru.

Personas datu avoti

Personas dati var tikt iegūti tieši no jums, kad izmantojat mūsu elektroniskos pakalpojumus, slēdzat ar mums līgumus savā vārdā vai citu uzdevumā, nosūtat savu dzīves aprakstu (CV), kā arī citu informāciju, kas saistīta ar nodarbinātību, praksi Uzņēmumā vai citādi sazināties ar mums, sazināties ar mums, izmantojot sociālos medijus, vai vienkārši novērojat mūsu darbības sociālajos medijos, apmeklējiet Uzņēmumu vai pārlūkojiet mūsu tīmekļa vietnes.

Mēs varam saņemt jūsu personas datus arī netieši, piemēram, no jūsu pārstāvētajām personām, jūsu laulātajiem, datu apstrādātājiem, fiziskām personām, kas strādā ar pašnodarbinātās personas sertifikātu vai uzņēmējdarbības licenci un kas sniedz Uzņēmumam finanšu dokumentus, lai novērtētu viņu maksātspēju, saņemot maksājumus no jums, kad Uzņēmums darbojas kā maksājumu pakalpojumu sniedzējs, un tā tālāk. Mēs varam iegūt jūsu personas datus, izmantojot datubāzes, reģistrācijas un informācijas sistēmas, kas apkopo individuālus datus, kā arī citus ārējus avotus, tostarp, bet ne tikai: no Lietuvas Bankas, finanšu iestādēm, Valsts sociālās apdrošināšanas fonda valdes (SODRA), datubāzēm un Valsts uzņēmuma Reģistru centra pārvaldītiem reģistriem, no datu pārziņiem, kas uztur kopīgās parādnieku datu lietas, CREDITINFO LIETUVA, UAB pārvaldītām datu bāzēm, Nederīgo personas dokumentu publiskais reģistra, no Meklējamo (pazudušo) personu publiskā reģistra, starptautisko sankciju sarakstiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs neesat spiests atklāt nekādu personisku informāciju, taču informācijas trūkums var liegt mums sniegt jums pakalpojumus un sasniegt citus mērķus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI, KATEGORIJAS, PAMATOJUMS, UZGLABĀŠANAS PERIODI UN SAŅĒMĒJI

Mērķi, kas saistīti ar kolektīvās finansēšanas un vienādranga aizdevumu platformu operatora pakalpojumu sniegšanu

Savstarpējo aizdevumu platformas operatora pakalpojumu sniegšana; līgumu slēgšana un īstenošana ar investoriem (aizdevējiem).

Lai apspriestu un izpildītu līgumus ar investoriem (aizdevējiem), kur Uzņēmums darbojas kā savstarpējo aizdevumu platformas operators, mēs apstrādājam šādus aizdevēju (investoru) personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese, vecums, ieguldītā summa, ieguldījumu nosacījumi, personas reitings, kam piešķirts kredīts, maksājumu vēsture, pārstāvniecības dati, līguma noslēgšanas datums, parakstīšanas veids, e-naudas konts un tajā esošās naudas apgrozījums, ieguldījumu pārskats, investora statuss, parole, ieguldījuma apstiprinājums, fiziskā vai e-pasta adrese, personas vārds, kuram ieguldījums piešķirts, vārds uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Paraksts.

Ja līgums ir noslēgts ar juridisku personu, mēs apstrādājam šādus juridiskās personas pārstāvja personas datus: vārds, uzvārds, ar pārstāvību saistītie dati, kontaktinformācija, amats, fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un pārziņa leģitīmajām interesēm attiecībā uz pareizu līguma izveidi un izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti juridiskās personas pārstāvja dati).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku, kā arī desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un/vai tā prasību izpildes.

Pirmreizējā tirgus aizdevuma piedāvājuma logā tiek parādīta informācija par investora ieguldījumu aizņēmēja paņemtā aizdevumā neatkarīgi no aizdevuma statusa (aktīvs, atmaksāts) vai ieguldījuma statusa (apstiprināts, atmaksāts, pārdots). Sniegtā informācija ir identiska tai, ko ieguldītājs var redzēt savā ieguldījumu pārskatā. Šī informācija investoram tiek sniegta tikai tad, ja aizņēmējam iepriekš bija aizdevums "Loan Club", investors tajā ieguldīja, un aizņēmējs paņēma jaunu aizdevumu.

Personas datu saņēmēji var būt Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas sastāvā esošā Valsts nodokļu inspekcija un Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienests (FNTT).

Vienādranga kreditēšanas platformas operatora pakalpojumu sniegšana, atmaksājama galvojuma līguma noslēgšana un noformēšana

Kad Uzņēmums piedāvā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu ieguldītājiem un cenšas noslēgt un izpildīt apmaksātu galvojuma līgumu, mēs apstrādājam šādu personisko informāciju par investoriem (aizdevējiem) un patēriņa aizņēmējiem: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, informācija par pārstāvību, ieguldītā summa, patērētāja aizņēmējs, atlīdzība un fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Ja līgums tiek slēgts ar investoru (aizdevēju) kā juridisku personu, mēs apstrādājam šādus juridiskās personas datus par juridiskās personas pārstāvi: vārds, uzvārds, ar pārstāvību saistītie dati, kontaktinformācija, amats, fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un pārziņa leģitīmajām interesēm attiecībā uz pareizu līguma izveidi un izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti juridiskās personas pārstāvja dati).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku, kā arī desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un/vai tā prasību izpildes.

Personas datu saņēmēji: dati var tikt nodoti Lietuvas Bankai.

Ja "Loan Club" jums tiek piešķirts "E" reitings, savstarpējo aizdevumu platformas operators "NEO Finance", "AB", pamatojoties uz jūsu piekrišanu, nodos jūsu personas datus patērētāju aizdevējam UAB "PRO INVEST GROUP" kredītnovērtēšanai un citiem finanšu pakalpojumiem.

MĒRĶI, KAS SAISTĪTI AR PATĒRIŅA KREDĪTA IZSNIEGŠANU

Kredīta pieteikumu datu vākšana; kredītspējas izvērtēšana un analīze.

Mēs apstrādājam šādus to fizisko personu personas datus, kuras ir aizpildījušas patēriņa kredīta pieteikumu (un, ja nepieciešams, viņu laulāto datus) kredīta pieteikuma, sniegto datu un kredītspējas novērtēšanas nolūkos: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta un deklarētā dzīvesvieta (adrese), valstspiederība, personu apliecinoša dokumenta un tā kopijas dati, vecums, pašreizējā un bijušā darba vieta, pašreizējās nodarbinātības veids, darba stāžs, izglītība, tālruņa numurs, e-pasts adrese, informācija par ienākumiem, ienākumu veidu un avotu, konta izraksti, rekvizīti par uzņēmējdarbības apliecību, individuālo uzņēmumu, ienākumu un izdevumu reģistru, dokumenti, kas apliecina ienākumu izmaiņas, nodokļu deklarācijas rekvizīti, dokumentu kopijas, kas pamato regulāro pabalstu saņemšanu, rekvizīti aktīvi un apgrūtinājumi, nepilngadīgo bērnu un apgādājamo skaits, ģimenes stāvoklis, vēlamie patēriņa kredīta nosacījumi, bankas konta numurs, kredītreitings, kredītreitinga beigu datums, kredītvēsture, pieprasīto finanšu saistību veidi un summas nelabvēlīga lēmuma pieņemšana, esošās saistības un parādi, patēriņa kredīta mērķis, refinansējamā kredīta informācija, neatkarīgi no tā, vai persona ir vai nav to personu sarakstā, par kurām ir iesniegti pieteikumi par atteikumu noslēgt patēriņa kredītu līgumu, fiziskā vai e-pasta adrese un attiecīgās personas vārds, paraksts, Rīcībnespējīgo personu reģistra (NAR) dati.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pirmslīguma darbībām (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), un apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas ir pakļauts Uzņēmumam (6. pants). VDAR (1) (c)).

Datu glabāšanas termiņš: datus glabā visu līguma darbības laiku un 10 gadus pēc līguma termiņa beigām un līguma saistību izpildes (ja līgums pamatojas uz iesniegtu pieteikumu) vai 3 gadus pēc datu saņemšanas (ja līgums pamatojas uz iesniegtu pieteikumu, kas nav noslēgts).

Kredīta pagarināšana, līgumu noformēšana un izpilde ar patēriņa kredīta ņēmējiem

Lai noslēgtu līgumus ar patēriņa kredīta saņēmējiem un izsniegtu kredītu, mēs apstrādājam šādus patēriņa kredīta saņēmēju personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darba vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kredītreitings, kredītreitinga beigu datums, e-naudas konts un tā apgrozījums, kredītvēsture, patēriņa kredīta mērķis, kad tika piešķirti līdzekļi refinansēšanai, informācija par refinansējamo kredītu, patēriņa kreditēšanas līguma noslēgšanas laiks un fiziskais vai elektroniskais paraksts,

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai darbībām pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku, kā arī desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un/vai tā prasību izpildes.

Personas datu saņēmēji ir aizdevumu investori, kuriem tiek parādīti aizņēmēja personalizētie personas dati: kredītreitings, aizņēmēja sistēmā piešķirtais numurs, kredīta summa, laika periods, ikmēneša maksājums, kredīta mērķis, maksātspējas informācija (ienākumi, finansiālās saistības un saistību veidi, darba stāžs, parādsaistību vēsture), dzimums, vecums, dzīvesvieta (pilsēta), ģimenes stāvoklis, kopējās saistības un ģimenes kopējie ienākumi (nepersoniskā kredīta gadījumā), apgādājamo skaits, aktīvi, izglītības līmenis.

Mēs varam papildus pārsūtīt personisko informāciju Lietuvas Bankas Aizdevumu riska datubāzei (PRDB), kā arī UAB Creditinfo Lietuva un UAB Scorify, kas abas pārvalda kredītspējas datubāzes.

AR CITIEM PAKALPOJUMIEM SAISTĪTIE MĒRĶI

Elektroniskās naudas kontu un maksājumu pakalpojumu sniegšana, līgumu izveide un sastādīšana.

Lai parakstītu un īstenotu līgumus par elektroniskās naudas kontiem un sniegtu maksājumu pakalpojumus, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, e-pasta adrese, vecums, elektroniskās naudas konts, elektroniskās naudas konta atvēršanas datums, konta apgrozījums, norēķinu konta numurs citā kredītiestādē, konta darījumu limiti.

Ja līgums ir noslēgts ar juridisku personu, mēs apstrādājam šādus juridiskās personas pārstāvja personas datus: vārds, uzvārds, ar pārstāvību saistītie dati, kontaktinformācija, amats, fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un pārziņa leģitīmajām interesēm attiecībā uz pareizu līguma izveidi un izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti juridiskās personas pārstāvja dati).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku, kā arī desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un/vai tā prasību izpildes.

Personas datu saņēmēji: informācija par atvērtajiem kontiem tiek sniegta Valsts nodokļu inspekcijai pie Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas.

Maksājumu apstrāde, lietotāju/maksātāju autentifikācija, klientu un lietotāju atbalsts

Mēs apstrādājam šādus maksātāju personas datus maksājuma iniciēšanas nolūkā, pakalpojuma lietotāju (maksātāju) autentifikācijai un pakalpojumu sniegšanai maksājumu iniciēšanas pakalpojuma klientiem un pakalpojuma lietotājiem (maksātājiem): vārds, uzvārds, maksātāja konta numurs, personas kods, maksātāja maksājuma mērķis, maksātāja izvēlētā konta pārvaldīšanas iestāde, un unikāls finanšu darījuma numurs.

Ja līgums ir noslēgts ar juridisku personu, mēs apstrādājam šādus juridiskās personas datus par juridiskās personas pārstāvi: vārds, uzvārds, kontaktinformācija un amats.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma vai pirmslīguma darbību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), un pārziņa leģitīmās intereses attiecībā uz līgumu pareizu izveidi un izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti juridiskās personas pārstāvja dati).

Datu glabāšanas termiņš: datus glabā ne ilgāk kā 3 gadus, izņemot likumā paredzētos izņēmumus.

Personas datu saņēmēji: maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniegšanas gadījumā jūsu personas dati tiek nodoti pārskaitīto naudas līdzekļu saņēmējiem (t.i., Uzņēmuma klientiem, kuru preces vai pakalpojumus jūs iegādājaties).

Konta informācijas pakalpojums tiek nodrošināts, lietotāji tiek autentificēti un klienti un lietotāji tiek apkalpoti.

Mēs apstrādājam šādus pakalpojuma lietotāju personas datus, lai nodrošinātu Konta informācijas pakalpojumu, autentificētu Konta informācijas pakalpojuma lietotājus un apkalpotu klientus un Konta informācijas pakalpojuma lietotājus: vārds, uzvārds, personas kods, iestāde, kas pārvalda lietotāja kontus, lietotāja konta numurs un izvēlētā konta informācija.

Ja līgums ir noslēgts ar juridisku personu, mēs apstrādājam šādus juridiskās personas datus par juridiskās personas pārstāvi: vārds, uzvārds, kontaktinformācija un amats.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma vai pirmslīguma darbību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), un pārziņa leģitīmās intereses attiecībā uz līgumu pareizu izveidi un izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti juridiskās personas pārstāvja dati).

Datu glabāšanas termiņš: datus glabā ne ilgāk kā 3 gadus, izņemot likumā paredzētos izņēmumus.

Personas datu saņēmēji: konta informācijas pakalpojumu sniegšanas gadījumā jūsu personas dati tiek nodoti pārskaitīto naudas līdzekļu saņēmējiem (t.i., Uzņēmuma klientiem, kuru preces vai pakalpojumus jūs iegādājaties).

NELIKUMĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĒŠANAS UN TERORISTU FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANAS MĒRĶI

"Pazīsti savu klientu" (KYC) principa identificēšana un piemērošana, lai izvairītos no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas

Identitātes verifikācija un princips "Pazīsti savu klientu" (KYC) var palīdzēt novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. "Pazīsti savu klientu" politikas mērķiem mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu un viņu pārstāvju personas datus: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tautība, adrese, personu apliecinoša dokumenta kopija, personu apliecinošā dokumentā ietvertie dati, dati no Klienta un Labuma guvēja atpazīšanas anketas, identifikācijas veids, sejas foto un personu apliecinošs dokuments, dati par maksājumu ar bankas kontu, veikto darījumu vērtība, vai persona ir politiski eksponēta, riska grupa, summas limits jāiegulda, personas vārds, alternatīvie vārdi, identifikācijas atteikuma iemesls, datums, identifikācijas laiks, IP adrese, pārlūkprogrammas dati, personas meklēšanas publicēšana, pārstāvību apliecinoši dokumenti (juridiskas personas gadījumā).

Ja datu subjekts ir izteicis vēlmi izmantot attālinātās saziņas metodes, lai pārbaudītu savu identitāti, mēs apstrādājam šādus klienta, klienta pārstāvja, personas datus: fiziskās personas paraksts vai e-pasta paraksts, attēla dati (attēls, datu subjekta seja, personu apliecinošs dokuments, attēla nosūtīšanas laiks un datums), vārds, uzvārds, zodiaka zīme.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) vai pārziņa leģitīmās intereses pareizi īstenot principu "Pazīsti savu klientu" (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (tas ir pamats datu apstrādei, kas ir pamatā personas veiktās meklēšanas publicēšanai).

Datu glabāšanas periods: Dati jāglabā 8 gadus pēc darījuma noslēgšanas vai komerciālas saiknes ar klientu. Ja darījums nav pabeigts un atteikuma iemesls nav pasākumu veikšana, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, dati tiks glabāti vienu gadu.

Gala saņēmēja identifikācija

Lai identificētu iespējamo saņēmēju, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, tautība, adrese, klienta-saņēmēja identifikācijas anketas dati (vārds, uzvārds, akcijas daudzums, personas kods).

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai Uzņēmums varētu izpildīt juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: Dati jāglabā 8 gadus pēc darījuma noslēgšanas vai komerciālas saiknes ar klientu.

Personas dati var tikt pārsūtīti Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam (FICIS).

Attiecību datu uzraudzība un atjaunošana

Lai uzraudzītu un aktualizētu attiecības, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu un labuma guvēju personas datus: Klienta un Labuma guvēja atpazīšanas anketā sniegto informāciju (vārds, uzvārds, akciju skaits, personas kods), personas vārdu, alternatīvos nosaukumus/vārdus, tiesību daļu, ja klients ir juridiskā persona.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai Uzņēmums varētu izpildīt juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: Dati jāglabā 8 gadus pēc darījuma noslēgšanas vai komerciālas saiknes ar klientu.

Personas dati var tikt pārsūtīti Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam (FICIS).

Aizdomīgu skaidras naudas darījumu uzraudzība

Lai uzraudzītu aizdomīgus naudas darījumus, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu un saņēmēju personas datus: vārds, uzvārds, naudas darījumi vai veiktie darījumi.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai Uzņēmums varētu izpildīt juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: Dati jāglabā 8 gadus pēc darījuma noslēgšanas vai komerciālas saiknes ar klientu.

Personas dati var tikt pārsūtīti Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam (FICIS).

MĒRĶI, KAS IR SAISTĪTI AR PERSONAS DATU SNIEGŠANU TREŠAJĀM PERSONĀM

Datu iesniegšana Lietuvas Bankas pārvaldītajā Kredītriska datubāzē vai no tās

Mēs apstrādājam šādus patēriņa kredīta aizņēmēju personas datus, lai Lietuvas Bankas aizdevumu riska datu bāzē un no tās sniegtu datus: vārds, uzvārds, personas kods, patērētāja kreditēšanas līguma noteikumi un nosacījumi, saistību izpilde un kavētās saistības.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai Uzņēmums varētu izpildīt juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Datu glabāšanas termiņš: informācija tiek sniegta patēriņa kredītlīguma vai līgumsaistību darbības laikā.

Personas datu saņēmēji: Lietuvas Bankas administrētā Aizdevumu riska datu bāze (PRDB).

Datu nodrošināšana uz/no informācijas sistēmām, kuras administrē UAB "Creditinfo Lietuva" un kredītbiroju sistēmu

Lai sniegtu datus uz/no UAB "Creditinfo Lietuva" administrētajām informācijas sistēmām un kredītbiroju sistēmām, mēs apstrādājam šādus patēriņa kredīta ņēmēju un personu, kurām patēriņa kredīts ir atteikts, personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, patēriņa kreditēšanas līguma noslēgšanas datums, patēriņa kredīta summa, procentu likme, saistību samaksas termiņš, maksājumu un kavējumu vēsture, patēriņa kredīta nepiešķiršanas iemesli.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses sniegt informāciju, kā arī trešo personu intereses iegūt informāciju (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu saglabāšanas periods: dati tiek sniegti uz līguma darbības laiku vai līdz saistību izpildei. Datus par neatmaksāto kredītu sniedz vienreiz.

Personas datu saņēmēji ir patēriņa kredītiestādes vai finanšu uzņēmumi, kas izmanto UAB "Creditinfo Lietuva" pārvaldīto informācijas sistēmu un kredītbiroju sistēmu.

Sniegt finanšu iestādēm personas datus, kas iegūti, lai īstenotu principu "Pazīsti savu klientu" un identificētu to.

Mēs apstrādājam šādus klientu un investoru personas datus, lai piemērotu un īstenotu principu "Pazīsti savu klientu" un sniegtu finanšu iestādēm personas datus, kas iegūti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas nolūkos: vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta kopija, Anketa "Pazīsti savu klientu".

Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: dati tiek saglabāti līdz brīdim, kad tiek atsaukta piekrišana. Neatsauktās piekrišanas derīguma termiņš ir tik ilgi, kamēr datu subjekts ir Uzņēmuma klients.

Personas datu saņēmēji: finanšu institūcijas, ar kurām Uzņēmums ir noslēdzis līgumus par personas datu sniegšanu principa "Pazīsti savu klientu"  īstenošanas un identifikācijas nolūkos.

Aizņēmēja informācijas sniegšana investoriem

Lai investoriem sniegtu informāciju par aizņēmēju, mēs apstrādājam šādus patēriņa kredīta aizņēmēju personas datus: kredītreitings, aizņēmēja sistēmā piešķirtais numurs, kredīta summa, kredīta termiņš, ikmēneša maksājums, kredīta mērķis, maksātspējas informācija (ienākumi, esošās finansiālās saistības un saistību veidi, darba stāžs, parādsaistības), dzimums, vecums, dzīvesvieta (pilsēta), ģimenes stāvoklis, kopējās ģimenes saistības un kopējie ienākumi (ja nav personīgais kredīts), apgādājamo skaits, aktīvi, izglītības līmenis.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa un trešo personu likumīgās intereses izpaust pietiekamu informāciju aizņēmējam un ieguldītājam saskaņā ar Lietuvas Republikas likuma par patēriņa kredītu 25. pantu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku un desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un tajā noteikto pienākumu izpildes.

Personas datu saņēmēji: investori, kas plāno piešķirt patēriņa kredītu.

MĒRĶI, KAS SAISTĪTI AR PARĀDU ATGŪŠANU UN ADMINISTRĒŠANU

Parādu novēršana un administrēšana

Mēs apstrādājam šādus patēriņa kredīta aizņēmēju parādnieku personas datus parādu novēršanai (atgādinājumu sūtīšanai patērētājiem, automatizētu zvanu veikšanai) un administrēšanai: vārds, uzvārds, adrese, parāda summa, kavējuma ilgums, maksājuma datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa leģitīmā interese nodrošināt efektīvu līguma izpildi un parādu piedziņu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: dati tiek apstrādāti no atgādinājumu nosūtīšanas brīža līdz pieprasījuma atgūšanai.

Personas datu saņēmēji: līgumslēdzējas parādu piedziņas aģentūras (datu apstrādātāji).

Parādu vadība un atgūšana

Parādu pārvaldīšanai un piedziņai mēs apstrādājam šādus klientu un parādnieku personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, parāda summa, izvērtēšanai nepieciešamie dati, parāda maksātspēju un prasījuma izpildes nodrošināšanas līdzekļi.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses panākt līgumu izpildi un parādu atgūšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu glabāšanas laiks: datus apstrādā līguma darbības laikā un desmit gadus pēc līgumattiecību izbeigšanas un/vai pienākumu izpildes, parāda atgūšanas vai apliecinājuma/izziņas par neiespējamību atgūt parādu.

Personas datu saņēmēji: līgumslēdzējas parādu piedziņas aģentūras (datu apstrādātāji).

Parādu piedziņa tiesas ceļā

Lai nodrošinātu kreditoru prasījumu izpildi un aizstāvētu Uzņēmuma un citu personu intereses parādu piedziņā tiesā, mēs apstrādājam šādus parādnieku personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, vieta dzīvesvieta (adrese), ģimenes stāvoklis, tālruņa numurs, parāda summa, dati, kas nepieciešami parāda maksātspējas izvērtēšanai, prasījuma nodrošināšanas līdzekļi.

Lai pienācīgi novērtētu parādnieka maksātspēju un veiktu parādu piedziņas procesu, mēs varam apstrādāt parādnieka veselības datus, lai parādnieks varētu izpildīt savas saistības un/vai atlikt maksājumu slimības dēļ.

Piekrišana parādnieka veselības datu izmantošanai šim nolūkam ir jāpaziņo apstiprinoša akta veidā, sniedzot veselības datus Uzņēmumam. Piekrišana veselības datu apstrādei ir brīvprātīga. Ja persona atsakās piekrist šādai apstrādei, tā nevarēs sniegt Uzņēmumam veselības datus, un Uzņēmums cita starpā nevarēs mainīt līgumsaistību izpildes grafikus.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa un trešo personu (ieguldītāju) likumīgās intereses nodrošināt savu pienākumu izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) un datu subjekta piekrišana (9. panta 2. punkts). VDAR a) apakšpunktu) (uz šī pamata tiek veikta parādnieku veselības datu apstrāde).

Datu glabāšanas laiks: datus apstrādā līguma darbības laikā un desmit gadus pēc līgumattiecību izbeigšanas un/vai pienākumu izpildes, parāda atgūšanas vai apliecinājuma/izziņas par neiespējamību atgūt parādu.

Personas datu saņēmēji: līgumslēdzējas parādu piedziņas aģentūras (datu apstrādātāji), tiesu izpildītāji, tiesas.

Prasības par parādu cesija citām personām

Saskaņā ar Civilkodeksa (CC) 6.101. pantu mums ir tiesības nodot visu jūsu parādprasību vai tās daļu trešajām personām saskaņā ar metodi, kas izklāstīta CC. Jūsu personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, līgumi un tajos ietvertā informācija, kā arī cita būtiska informācija) tiek piegādāta kopā ar parādu. Jūsu kā parādnieka (datu subjekta) piekrišana šādai nodošanai nav nepieciešama; Tomēr sākotnējais vai jaunais kreditors jums paziņos par personas datu nodošanu.

Apstrādes/nodošanas juridiskais pamats ir sākotnējo un jauno kreditoru leģitīmās intereses garantēt līgumsaistību izpildi attiecībā uz parādu piedziņu (VDAR 6. panta 1. punkta b) un f) apakšpunkts).

CITI DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Uzturēt un attīstīt biznesa attiecības ar partneriem

Mēs apstrādājam tālāk norādīto personisko informāciju par biznesa partneriem un to pārstāvjiem, lai uzturētu un attīstītu komerciālos sakarus ar tiem: vārds, uzvārds, amats, darba vieta, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, fiziskais vai e-pasta paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses uzturēt komercdarbības attiecības un pārvaldīt kontaktinformāciju (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu saglabāšanas periods: dati tiek apstrādāti 10 gadus pēc attiecību beigām ar darījumu partneri.

Lietotāju zonas administrēšana (pašapkalpošanās)

Lai uzturētu Patērētāju zonas veiktspēju un administrēšanu, mēs apstrādājam šādus patēriņa kredītu aizņēmēju, investoru un pārstāvju personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, platformas pieteikšanās dati (datums, laiks, sistēmā veiktās darbības), IP adrese.

Atkarībā no izvēlētās pieslēgšanās metodes, Uzņēmums var apstrādāt šādus personas datus: personas kods, personas identificēšanai piešķirtais drošības kods (Smart-ID pieteikšanās), tālruņa numurs, personas identificēšanai piešķirtais drošības kods (pieteikšanās ar mobilo parakstu), lietotājvārds, parole, divu faktoru autorizācija (e-pasta pieteikšanos), darbību vēsture un visi dati, kas iegūti no citiem avotiem.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un pārziņa leģitīmajām interesēm attiecībā uz pareizu līguma izveidi un izpildi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti juridiskās personas pārstāvja dati).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku un desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un tajā noteikto pienākumu izpildes.

Ieguldītāju samaksāto obligāto nodokļu ieskaitīšana valsts budžetā

Lai garantētu, ka investoru nodokļu saistības tiek izpildītas, mēs apstrādājam šādus investoru (fizisku personu, kas izsnieguši aizdevumus) personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), persona, kas ir ieguvusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju/Lietuvas Republikas nepastāvīgās uzturēšanās atļauju, procentu summa, nodokļu summa.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai pirmslīguma darbībām (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), un apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas ir pakļauts Uzņēmumam (6. pants) VDAR (1) (c)).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku un desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un tajā noteikto pienākumu izpildes.

Personas datu saņēmēji: Valsts nodokļu inspekcija pie Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas.

Rēķinu izrakstīšana klientiem

Lai piegādātu rēķinus, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu un to pārstāvju personas datus: vārds, uzvārds, adrese, sniegto pakalpojumu veids, maksājamā summa, fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu vai pirmslīguma darbības (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), un Uzņēmuma leģitīmā interese nodrošināt pareizu Uzņēmuma dokumentu parakstīšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (uz šī pamata tiek apstrādāti klientu pārstāvju (juridisko personu) personas dati).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku un desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un tajā noteikto pienākumu izpildes.

Pakalpojumu līgumu slēgšana

Lai noslēgtu pakalpojumu līgumus, mēs apstrādājam šādus pakalpojumu sniedzēju pārstāvju personas datus: vārds, uzvārds, ar pārstāvniecību saistītie dati, amats (ja pārstāvētā persona ir juridiska persona), fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu vai pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), kā arī ievērojot Uzņēmuma leģitīmās intereses garantēt pareizu dokumenta parakstīšanu un līguma noslēgšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu līguma darbības laiku un desmit gadus pēc līguma izbeigšanas un tajā noteikto pienākumu izpildes.

MĀRKETINGS, PAKALPOJUMU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA UN KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI

Sūdzību, pieprasījumu, pieprasījumu izskatīšana, e-pasta sarakste

Lai nodrošinātu sūdzību, pieprasījumu apstrādi un pieprasījumu un e-pasta sarakstes administrēšanu, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu un citu personu, kuras ir iesniegušas sūdzību, prasību, pieprasījumu vai jebkuru citu dokumentu, personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, sūdzības, pieprasījuma vai jebkura cita dokumenta teksts, dokumenta priekšmets (ja dokuments ir iesniegts tīmekļa vietnē), un fiziskais vai elektroniskais paraksts.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pirmslīguma darbībām (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). (Pamatojoties uz to, personas dati tiek apstrādāti, kad datu subjekts sazinās ar Uzņēmumu, lai noslēgtu un/vai izpildītu līgumu), ievērojot nepieciešamību nodrošināt Uzņēmuma leģitīmo interesi veikt saņemto dokumentu pareizu administrēšanu un atbilžu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (personas dati tiek apstrādāti uz šī pamata, kad datu subjekts sazinās ar Uzņēmumu citos nolūkos, kas nav līguma noslēgšana un izpilde).

Glabāšanas periods: dati tiks glabāti trīs gadus pēc tam, kad būs pabeigta izmeklēšana, pieprasījums, sūdzība vai cits dokuments, ko iesniedzis datu subjekts.

Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana un biznesa attiecību veidošana (sarunu ierakstīšana)

Lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti pa tālruni un izveidotu komerciālus sakarus ar klientu, izmantojot distances saziņu, mēs apstrādājam šādus Uzņēmuma klientu un citu personu, kas zvana uz Uzņēmumu, datus: tālruņa numurs, audio ieraksts, zvana datums un laiks, kā arī zvana sākuma un beigu laiks, zvana saturs.

Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Piekrišana personas datu apstrādei, lai apstiprinātu telefonsarunas saturu, jāsniedz, zvanot uz Uzņēmuma tālruņa numuru +370700 80 075. Piekrišana sarunu ierakstīšanai ir brīvprātīga. Ja persona atsakās piekrist šādai datu apstrādei, tā nevar noslēgt līgumu no attāluma, saņemt konsultācijas vai citu informāciju, un tai ir jāsazinās ar Uzņēmumu, izmantojot citus saziņas līdzekļus, piemēram, e-pastu vai personīgi.

Datu glabāšanas termiņš: dati tiek glabāti 10 gadus no sarunas ierakstīšanas dienas.

Loteriju, spēļu organizēšana

Lai organizētu loterijas un spēles un palielinātu Uzņēmuma atpazīstamību, mēs apstrādājam šādus klientu datus: vārdu, uzvārdu, laimēto balvu, adresi, citu informāciju atkarībā no spēles vai loterijas specifikas.

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa leģitīmā interese garantēt Uzņēmuma attīstību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) un datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), (Pamatojoties uz to, tiek darīta pieejama informācija par loterijas vai spēles uzvarētāju(-iem).)

Piekrišana personas datu izplatīšanai ar mērķi uzlabot Uzņēmuma profilu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību ir jāsniedz rakstiski. Piekrišana šādai apstrādei ir pilnīgi brīvprātīga, nav nepieciešama līgumattiecībām ar Uzņēmumu, un tai nav nekādas ietekmes uz attiecībām starp datu subjektu un Uzņēmumu.

Datu glabāšanas periods: dati tiek glabāti visu spēles laiku, loterijas organizēšanu un desmit gadus pēc loterijas paziņota uzvarētāja.

Deklarācija par iegūtajām balvām

Lai izpildītu mūsu nodokļu saistības un atklātu balvu summu, ko nopelnījušas personas, kuras ir laimējušas loterijās un spēlēs, mēs apstrādājam šādus to klientu personas datus, kuri ir laimējuši balvas: vārds, uzvārds, personas kods, balvas apmērs naudas izteiksmē.

Apstrādes juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai Uzņēmums varētu izpildīt juridisku pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: Dati tiek glabāti desmit gadus pēc to iesniegšanas Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas pakļautībā esošajā Valsts nodokļu inspekcijā.

Personas datu saņēmēji: Valsts nodokļu inspekcija pie Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas.

Ieteikumu programma

Lai pārvaldītu ieteikumus, veidotu savu biznesu un paplašinātu klientu bāzi, mēs apstrādājam šādus ieguldītāju un investoru uzaicināto personu personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, atlīdzības apmērs par ieteikumu, ieteikuma kods.

Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Piekrišana personas datu izmantošanai Ieteikumu administrēšanas nolūkā tiek iegūta, sniedzot rakstisku piekrišanu personas datu publicēšanai. Piekrišana šādai apstrādei ir pilnīgi brīvprātīga, nav nepieciešamas līgumattiecības ar Uzņēmumu, un tai nav nekādas ietekmes uz attiecībām starp datu subjektu un Uzņēmumu. Persona, kura nav piekritusi personas datu apstrādei, nevar iesniegt ierosinājumus/ieteikumus un nevar saņemt par tiem kompensāciju.

Datu glabāšanas periods: dati tiks glabāti desmit gadus pēc tam, kad beigusies dalība ieteikumā/ierosinājumā.

Pasākumu organizēšana (dalībnieku reģistrācija)

Lai organizētu un veiktu reģistrāciju konferencēm, apmācībām, sanāksmēm un citiem pasākumiem, mēs apstrādājam šādus pasākuma dalībnieku/klientu personas datus: vārds, uzvārds, e-pasts, pasākuma datums un vieta, fotogrāfijas un/vai videoieraksti pasākuma laikā.

Apstrādes tiesiskais pamats: pārziņa leģitīmā interese garantēt pasākuma dalībnieka administrēšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) un datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (tiek apstrādātas pasākuma dalībnieku fotogrāfijas un/vai videomateriāli).

Reģistrējoties pasākumam, ir jādod piekrišana personas fotografēšanai un/vai video. Piekrišana šādai apstrādei ir pilnīgi brīvprātīga, nav nepieciešamas līgumattiecības ar Uzņēmumu, un tai nav nekādas ietekmes uz attiecībām starp datu subjektu un Uzņēmumu.

Datu glabāšanas termiņš ir 5 gadi pēc notikuma vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Tiešā mārketinga piedāvājumu un statistiskās analīzes nodrošināšana

Lai sniegtu tiešā mārketinga piedāvājumus vai nosūtītu uzaicinājumus piedalīties aptaujās, mēs apstrādājam to cilvēku personas datus, kuri vēlas saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus, kā arī Uzņēmuma esošo klientu personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par informatīvā izdevuma lasīšanu (informācija par to, vai informatīvais materiāls bija atvērts, kad un cik reizes tas tika atvērts, un tajā ietvertā informācija).

Apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un pārziņa leģitīmā interese piedāvāt līdzīgas preces vai pakalpojumus pašreizējiem klientiem, kuri nav iebilduši pret šādu apstrādi (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Piekrišana personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos (biļetena pakalpojumam pa e-pastu un/vai SMS) tiek izteikta, abonējot Uzņēmuma biļetenu tā tīmekļa vietnēs vai atzīmējot izvēles rūtiņu citos personas datu iesniegšanas veidos. Piekrišana šādai apstrādei ir pilnīgi brīvprātīga, nav nepieciešama līgumattiecībām ar Uzņēmumu, un tai nav nekādas ietekmes uz attiecībām starp datu subjektu un Uzņēmumu.

Ja klients nav iebildis pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, Uzņēmums var nosūtīt tiešā mārketinga paziņojumus uz viņa norādītajām e-pasta adresēm un/vai tālruņa numuriem, lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmo interesi informēt viņu par piemērojamām akcijām, līdzīgiem pakalpojumiem un uzaicinājumiem piedalīties aptaujās, konkursos.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no tiešā mārketinga saziņas vai iebilst pret šādu apstrādi, paziņojot mums uz [email protected]. Varat arī atteikties no e-pasta saziņas, noklikšķinot uz abonementa anulēšanas saites katra saņemtā biļetena apakšdaļā.

Datu glabāšanas termiņš: Personas dati, kas apstrādāti ar piekrišanu, tiek glabāti 5 gadus vai līdz piekrišanas atsaukšanai. Personas datus, kas apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, glabā tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums ar datu subjektu vai uzņēmējdarbības vienību, vai līdz brīdim, kad datu subjekts vai uzņēmējdarbības vienības pārstāvis iebilst pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos.

Atsauksmju sniegšana

Lai saņemtu novērtējumu un atsauksmes, kā arī atbilstoši pārvaldītu sniegto informāciju, mēs apstrādājam šādus to personu personas datus, kuras sniedz atsauksmes: vārds, uzvārds, iniciāļi, lietotāja vārds, e-pasta adrese, informācija par aizdevumiem un/vai ieguldījumiem, kas ir vai tiks veikti (aizdevuma veids un/vai mērķis, sniegtā personīgā vēsture, pieredze ar sniegtajiem vai sniedzamajiem pakalpojumiem).

Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Piekrišana personas datu izmantošanai atgriezeniskās saites sniegšanas nolūkā datu subjektam ir jāsniedz iesniegšanas brīdī, piekrītot minēto personas datu apstrādei. Piekrišana menedžmentam un atgriezeniskās saites sniegšana ir brīvprātīga, nav nosacījums līgumattiecībām ar Uzņēmumu un neietekmē attiecības starp datu subjektu un Uzņēmumu.

Datu glabāšanas periods: personiskā informācija tiek glabāta 5 gadus vai līdz piekrišanas atsaukšanai.

Lūdzu, skatiet atsevišķo "Klientu atsauksmju politiku", lai saņemtu norādījumus par atsauksmju publicēšanu, dzēšanu un iesniegšanu.

Tīmekļa vietnes uzlabošana, mārketinga kampaņu atjaunināšana, apmeklētāju statistika un elektronisko pakalpojumu sniegšana (izmantojot sīkdatnes).

Sīkdatnes, spraudņi un līdzīgas tehnoloģijas tiek izmantotas Uzņēmuma tīmekļa vietnēs, lai izstrādātu tīmekļa vietni, sniegtu un personalizētu mārketinga piedāvājumus, apkopotu un analizētu vietnes apmeklētāju statistiku, kā arī nodrošinātu atbilstošu elektronisko pakalpojumu sniegšanu un vietnes veiktspēju. Šim nolūkam Uzņēmums apstrādā šādus personas datus: apmeklētāju datora pārlūkprogramma un tās versija, valodas izvēle, reģions, pārlūkošanas laiks, laika josla, pieteikšanās dati lietotāja kontā, lietojot Vietnes, cita informācija, ko apkopo sīkdatnes.

Apstrādes juridiskais pamats: datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (tiek apstrādāti personas dati, kas savākti, izmantojot neobligātās sīkdatnes) un pārziņa leģitīmā interese nodrošināt tīmekļa vietnes pienācīgu darbību un uzturēšanu un elektronisko pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) (personas dati, kas savākti, izmantojot obligātās sīkdatnes, tiek apstrādāti).

Datu glabāšanas ilgums: personas datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no konkrētās sīkdatnes, kas izmantota personas datu vākšanai, taču visās situācijās glabāšanas periods nedrīkst pārsniegt divus gadus.

Virtuālo sapulču, konferences zvanu, videokonferenču un tīmekļsemināru organizēšana un vadīšana.

Lai nodrošinātu virtuālo sapulču organizēšanu un nodrošinātu ērtu un drošu saziņu, mēs apstrādājam šādus virtuālajās sapulcēs iesaistīto personu datus: informāciju par dalībniekiem (vārds), datus par sapulci (tēma, dalībnieku IP adreses), videokonferences sākuma un beigu laiks, ieraksti (nav obligāti), teksta dati (ja nepieciešams).

Apstrādes juridiskais pamats: pārziņa leģitīmās intereses atvieglot virtuālo saziņu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu glabāšanas periods: Šim nolūkam iegūtie dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams virtuālo sanāksmju/asambleju organizēšanai un izpildei, kā arī savienoto pakalpojumu sniegšanai.

Sīkdatnes

Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas ir nelielas teksta informācijas daļas, kas tiek automātiski ģenerētas tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā un tiek saglabātas jūsu datorā vai citā gala ierīcē, kuru izmantojat. Sīkdatņu iegūtā informācija ļauj mums padarīt vietni lietotājam draudzīgāku, sniegt ieteikumus, uzzināt vairāk par mūsu lietotāju aktivitātēm, novērtēt tendences un attīstīt vietni. Ja Uzņēmuma tīmekļa vietnē ir saites uz citām tīmekļa vietnēm, kurās tiek izmantotas sīkdatnes, tās šeit nav aprakstītas. Frāze "sīkdatnes" attiecas uz sīkdatnēm un citām salīdzināmām tehnoloģijām, piemēram, pikseļu tagiem, tīmekļa bāksignāliem un caurspīdīgiem GIF.

Mēs saņemam jūsu atļauju pirms funkcionālo, izsekošanas, reklāmas un/vai trešo pušu sīkdatņu ierakstīšanas. Kad mēs izmantojam nepieciešamās sīkdatnes, mēs to darām, pamatojoties uz likumīgām interesēm, un nelūdzam jūsu atļauju ierakstīt šādas sīkdatnes. Ja reiz esam saņēmuši jūsu piekrišanu, mēs to vairs nepieprasīsim nākotnē, kad tā paša iemesla dēļ izmantosim to pašu sīkdatni. Tas attiecas arī uz trešo pušu izmantotajām sīkdatnēm.

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu nebūtisku sīkdatņu izmantošanai, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, atspējojot visas sīkdatnes vai atspējojot/iespējojot sīkdatnes pa vienai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās situācijās tas var samazināt interneta pārlūkošanas ātrumu, ierobežot konkrētu vietņu darbību vai liegt piekļuvi vietnei. Lai iestatītu nepieciešamās (vēlamās) sīkdatņu izvēles, izmantojiet rīkus, kas norādīti sīkdatņu paziņojumā vai jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā.

Mēs izmantojam šādus sīkdatņu veidus vietnēs https://www.paskoluklubas.lt/, www.neofinance.com un www.neopay.online:

Stingri nepieciešamās sīkdatnes. Nepieciešams, lai jūs varētu izmantot vietnes iespējas un pieteikties savā lietotāja kontā. Bez šīm sīkdatnēm jūs nevarētu izmantot mūsu piedāvātos elektroniskos pakalpojumus.

Veiktspēju uzlabojoši (sesijas) sīkdatnes. Tās ir paredzētas, lai uzlabotu vietnes veiktspēju un apkopotu vispārīgu anonīmu informāciju par vietnes lietošanu.

Izsekošanas sīkdatnes (Google Analytics izsekošanas sīkdatnes). Šīs sīkdatnes ļauj Uzņēmumam identificēt un saskaitīt tīmekļa vietnes apmeklētājus, kā arī izsekot, kā lietotāji pārvietojas vietnē, to izmantojot. Tas palīdz uzlabot vietnes veiktspēju, piemēram, lai nodrošinātu, ka lietotāji var viegli atrast to, ko viņi meklē.

Funkcionālās sīkdatnes. Izmanto, lai atpazītu apmeklētājus, kad viņi atgriežas vietnē. Tās ļauj Uzņēmumam nodrošināt pielāgotu saturu sociālajos tīklos un atcerēties apmeklētājiem aktuālo informāciju.

Reklāmas sīkdatnes. Tās tiek izmantotas, lai rādītu reklāmas, kurām vajadzētu jūs interesēt un atbilst jūsu interesēm. Tās var izmantot arī, lai novērtētu reklāmas efektivitāti.                                                                                                  

Spraudņi

Sociālie spraudņi tiek izmantoti Uzņēmuma pārvaldītajās vietnēs. Spraudņi ir instalēti tīmekļa vietnē, lai tīmekļa vietnes apmeklētāji varētu tikt novirzīti uz Uzņēmuma sociālo tīklu kontiem vai sarakstes logu saziņas platformās.

Vietnē izmantoto spraudņu kontrolieri:

 • Meta Inc., One Hacker Way Menlo Park, Kalifornija, 94025, ASV ("Facebook");
 • "Twitter, Inc." 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter");
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, USA ("Youtube").

Noklikšķinot uz spraudņu ikonas, jūs nokļūsiet spraudņu pārvaldnieka lapā, kurā tiek parādīta lapa, no kuras tika veikts pieprasījums, kā arī pieprasījuma laiks un datums. Spraudņi ir identificēti pēc Facebook, Twitter un Youtube logotipiem.

Spraudņu pārvaldnieki kontrolē informāciju, ko lietotājs ievada spraudņu pārvaldnieka lapā vai iegūst, skatot saites uz spraudņiem Uzņēmuma tīmekļa vietnē. Spraudņu pārvaldnieku paziņojumi par konfidencialitāti ietver informāciju par savāktajiem un saglabātajiem personas datiem, apstrādes juridisko pamatu, datu glabāšanas periodiem un izmantotajiem tehnoloģiskajiem un organizatoriskajiem drošības pasākumiem.

Personas datu apstrāde, ko veic spraudņu pārziņi, ir pieejama:

Statistika

Visi jūsu sniegtie vai mūsu apkopotie dati var tikt izmantoti statistikas nolūkos. Mēs apstrādāsim jūsu datus tādā veidā, lai jūs vairs nevarētu atpazīt pēc tam, kad tie ir izmantoti statistiskajā analīzē.

Mēs varam arī apstrādāt personalizētus datus par jūsu ierīci, atrašanās vietu, uzvedību, tīmekļa vietni, no kuras apmeklētājs ieradās Uzņēmuma tīmekļa vietnē, un citus datus.

Datus var iegūt gan no jums, gan no citiem datu avotiem, kas norādīti šajā Privātuma politikā.

Vietnes apmeklētāju statistika tiek analizēta, izmantojot Google Analytics. Google Analytics sīkdatņu apkopotā informācija par jūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanas vēsturi var tikt pārsūtīta un saglabāta serveros ārpus ES/EEZ.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no jūsu datu apstrādes statistikas nolūkos, taču Uzņēmums patur tiesības turpināt šādu apstrādi, ja tas var konstatēt, ka apstrāde ir nepieciešama leģitīmiem iemesliem, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām un saprātīgām interesēm.

Apstrādes tiesiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu (statistikas datu sniegšana tīmekļa vietnē un uzraudzības iestādei, kā to paredz Patērētāju kreditēšanas likums), kā arī pārziņa leģitīmās intereses uzraudzīt pakalpojumu sniegšanas apjomu, avotus, popularitāti un citu statistiku (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu glabāšanas termiņš: dati tiek apstrādāti Sabiedrības darbības laikā.

PERSONAS DATU APSTRĀDE SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Uzņēmuma atpazīstamības veicināšana (sociālo mediju pārvaldība)

Uzņēmums pārvalda šādus sociālo mediju kontus:

Apstrādes juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir nepieciešama Uzņēmuma leģitīmajām interesēm, lai garantētu uzņēmējdarbības attīstību).

Sociālo tīklu pārvaldnieks kontrolē informāciju, ko jūs sniedzat Uzņēmuma sociālo tīklu profilos (ieskaitot ziņojumus, lauku "Like" un "Follow" izmantošanu un citu saziņu), kā arī informāciju, ko saņemat, apmeklējot Uzņēmuma kontus (ieskaitot informāciju, kas saņemta, izmantojot sociālo tīklu pārvaldnieku izmantotās sīkdatnes). Tāpēc iesakām iepazīties ar sociālo tīklu pārvaldnieka privātuma paziņojumiem.

Kā jūsu sociālo mediju konta administrators mēs izvēlamies pareizos iestatījumus, pamatojoties uz mūsu mērķauditoriju, veiktspējas pārvaldību un reklāmas mērķiem. Sociālo tīklu pārvaldnieks, iespējams, ir ierobežojis Uzņēmuma iespējas mainīt noteiktus, kritiskus iestatījumus, nodrošinot iespēju izveidot un pārvaldīt sociālā tīkla kontu, un tādējādi mums nav kontroles pār to, kādu informāciju sociālo tīklu pārvaldnieks apkopo par jums pēc tam, kad Uzņēmums ir izveidojis sociālā tīkla kontu.

Jebkuri šādi iestatījumi var ietekmēt personas datu apstrādi, kad izmantojat sociālos medijus, apmeklējat Uzņēmuma kontu vai sociālo mediju tīklā lasāt Uzņēmuma ierakstus. Pat ja jūs vienkārši skatāties mūsu ziņas Facebook, LinkedIn, Instagram vai YouTube, sociālā tīkla operators var iegūt personisku informāciju, piemēram, jūsu termināļa ierīci, IP adresi utt.

Parasti sociālo tīklu pārvaldnieks izmantos jūsu personas datus (tostarp tos, kas iegūti, kad mēs izvēlējāmies papildu konta iestatījumus) mērķiem, kurus norādījis sociālā tīkla pārvaldnieks saskaņā ar tā privātuma politiku. Taču, kad jūs izmantojat sociālo tīklu, mijiedarbojaties ar Uzņēmumu, izmantojot sociālo tīklu, apmeklējat Uzņēmuma kontu sociālajā tīklā vai sekojat Uzņēmuma ierakstiem sociālajā tīklā, Uzņēmums saņem informāciju par jums. Saņemto datu apjoms ir atkarīgs no mūsu izvēlētajiem konta iestatījumiem, līgumiem, ko esam noslēguši ar sociālo tīklu pārvaldnieku par papildu pakalpojumu pasūtīšanu, un sociālo tīklu pārvaldnieka iestatītajām sīkdatnēm.

LinkedIn privātuma politika: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy  

Facebook privātuma politika: https://www.facebook.com/policy.php  

Instagram privātuma politika: https://help.instagram.com/519522125107875  

YouTube Privātuma politika: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines un https://policies.google.com/privacy  

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI UN APSTRĀDĀTĀJI

Mēs varam sniegt jūsu personas datus šādām personām atkarībā no datu nodošanas iemesla un lai nodrošinātu nosūtīto datu drošību:

 • investoriem, kad veicam patēriņa kredīta starpniecību (investēšanai nepieciešamo personalizētās informācijas sniegšana: aizņēmēja reitings, atmaksas vēsture, aizdevuma mērķis, aizdevuma datums);
 • personas identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem (Mark ID, SK ID Solutions AS Lietuvas filiāle);
 • saņēmējiem, ja tiek sniegts maksājuma iniciēšanas pakalpojums;
 • patērētāju kredītiestādes vai finanšu uzņēmumiem, kas piedalās informācijas sistēmā "Infobankas" un UAB "Creditinfo Lietuva" administrētajā kredītbiroju sistēmā;
 • finanšu iestādēm, ar kurām esam noslēguši līgumu par personas datu sniegšanu identifikācijas nolūkos;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas fonda pārvaldei (SODRA);
 • strīda gadījumā, cilvēkiem, kas sniedz mums juridiskos pakalpojumus, juristiem;
 • UAB "Legal Balance" parādu ārpustiesas piedziņas nolūkos;
 • auditoriem, citiem konsultantiem, notāru birojiem, tiesu izpildītāju birojiem;
 • izmantoto datu apstrādātājiem (serveru administratoriem, mākoņpakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, kredītreitingu platformas administratoriem, SMS sūtītājiem)
 • biznesa partneriem;
 • Trešajām personām maksājumu un pārskaitījumu uzsākšanai un citiem maksājumu risinājumiem: azartspēļu kompānijām, derību kompānijām, spēļu kompānijām un azartspēļu kompānijām, kuras izmanto datus personas identitātes identificēšanai un pārbaudei;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un politiski eksponētu personu pārbaudes platformu operatoriem;
 • Lietuvas Bankai, Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam pie Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijai, Valsts nodokļu inspekcijai pie Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas, Lietuvas Statistikas departamentam un Valsts datu aizsardzības inspekcijai;
 • valsts iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm un citām personām Lietuvas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā vai ja datu sniegšana ir nepieciešama Sabiedrības juridisko prasību celšanai, vai īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos;
 • īsziņu pakalpojumu sniedzējam(-iem) (datu apstrādātājiem).

Ja jūs piedalāties Uzņēmuma organizētajās spēlēs vai loterijās, mēs ar jūsu piekrišanu varam publiskot jūsu laimestus.

Ar jūsu piekrišanu mēs varam sniegt personas datus arī citiem.

Mēs varam arī kopīgot jūsu informāciju, lai aizsargātu jūsu kritiskās intereses (piemēram, ja jūs saslimstat mūsu telpās un mums ir jāmeklē medicīniskā palīdzība).

Ja mēs kopīgojam jūsu personas datus ar datu saņēmējiem, kas nav norādīti šajā Privātuma politikā, mēs jums paziņosim vēlākais tad, kad dati tiks atklāti pirmo reizi, ja vien mēs iepriekš neesam jums snieguši šādu informāciju.

Lai sasniegtu apstrādes mērķus, mēs varam izmantot datu apstrādātājus, kuri apstrādās personas datus saskaņā ar mūsu norādījumiem un mūsu noteiktajā apjomā. Kad mēs izmantojam apstrādātājus, mūsu mērķis ir nodrošināt, lai apstrādātāji arī veiktu atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un saglabātu personas datu konfidencialitāti.

Personas datu nodošana ārpus ES/EE

Jūsu dati var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības, ja ir noslēgti līgumi ar datu apstrādātājiem, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Dati var tikt nodoti ārpus Eiropas Savienības, ja tas ir nepieciešams sarunām par līgumiem un to izpildei, kā arī pienācīgai pakalpojumu sniegšanai Uzņēmuma klientiem. Šādos apstākļos Uzņēmumam ir jāpieliek pūles, lai nodrošinātu, ka jebkura personas datu pārsūtīšana ārpus ES/EEZ tiek pienācīgi veikta un ka datu subjektu tiesības uz privātumu tiek saglabātas, ciktāl tas ir praktiski iespējams. Uzņēmums, pārsūtot personas datus ārpus ES/EEZ, vadās pēc sekojošiem dokumentiem:

 • Eiropas Komisijas lēmums par ārvalsts atbilstību;
 • Ārvalstī apstiprināts sertifikācijas mehānisms;
 • Eiropas Komisijas lēmums par līguma tipveida klauzulām.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas direktīvu trešajai valstij ārpus ES/EEZ, kurā atrodas personas datu saņēmējs, ir jānodrošina pietiekams personas datu aizsardzības līmenis.

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

Lai sasniegtu Privātuma politikā noteiktos mērķus, piemēram, jūsu kredītreitinga nodrošināšanu, patēriņa kredīta piedāvājuma sniegšanu un Lietuvas Republikas likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasību īstenošanu, mēs varam automatizēti analizēt personas datus, pieņemt automatizētus lēmumus un klasificēt datu subjektus grupās, ņemot vērā ar datiem saistītos personiskos aspektus. Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu, ar jūsu piekrišanu noslēgto vai izpildīto līgumu, ievērojam likumā noteiktās prasības (attiecīgi VDAR 6. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunkts un 22. panta 2. punkts).

Mēs apstrādājam šādus personas datus profilēšanai un automatizētai lēmumu pieņemšanai, lai piešķirtu jums kredītreitingu un sniegtu jums patēriņa kredīta piedāvājumu: vārds, uzvārds, dzīvesvieta, tautība, vecums, dzimums, jūsu kredītvēsture, nepilngadīgo bērnu un apgādājamo skaits, ģimenes stāvoklis, laulātā dati, esošās finansiālās saistības un kavētie maksājumi, informācija par jūsu ienākumiem, nodarbinātību, dati par jūsu īpašumiem, informācija par vēlamo patēriņa kredītu (summa, termiņš), jūsu ienākumi un jebkuri citi nepieciešamie dati.

Mēs apstrādājam šādus personas datus, lai veiktu profilēšanu saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), pilsonība, ienākumi, ienākumu avots, ieņemamais amats, veiktās darbības veids, informācija par politisko neaizsargātību, uzņēmuma akciju skaits un citi dati, kas sniegti klienta profilā vai iegūti no ārējiem avotiem, piemēram, starptautiskiem sankciju sarakstiem, publiski pieejama informācija, utt.

Norādīto personas datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar iepriekš norādītajiem mērķiem:

 • profilēšanai un automatizētai lēmumu pieņemšanai, lai izsniegtu jūsu kredītreitingu un izteiktu patēriņa kredīta piedāvājumu, mēs apstrādāsim jūsu datus ne ilgāk kā 10 gadus;
 • veicot profilēšanu Lietuvas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, ne ilgāk kā 8 gadus. Uzglabāšanas laiku var pagarināt līdz 2 (diviem) gadiem likumā noteikto iemeslu dēļ.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka automatizētu lēmumu un profilēšanas gadījumā jums ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, paust savu viedokli un apstrīdēt automatizētu lēmumu.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Kā datu subjektam jums ir tiesības, kas norādītas tālāk šajā sadaļā.

Tiesības zināt (būt informētam) par jūsu personas datu apstrādi

Kad mēs saņemam informāciju tieši no jums par personas datu apstrādi, mēs par to informējam jūs mutiski un/vai rakstiski saņemšanas brīdī.

Ja mēs neiegūstam jūsu personas datus tieši no jums, mēs informēsim jūs par jūsu personas datu apstrādi 1 (viena) mēneša laikā pēc saņemšanas, un, ja mēs izmantosim jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, ne vēlāk kā pirmajā kontaktā.

Tiesības piekļūt apstrādātajiem personas datiem

Tiesības piekļūt saviem personas datiem un to apstrādes veidu, t. i., tikt informētam par personas datu glabāšanas termiņu, iegūto personas datu avotiem un būtību, to apstrādes iemesliem un saņēmējiem, kuriem tie tiek atklāti.

1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas pārbaudīsim, vai Uzņēmums apstrādā jūsu personas datus. Ja mēs konstatēsim, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, mēs sniegsim jums informāciju par tiem, kā arī to kopiju.

Ja nepieciešams, atbildes sniegšanas termiņu varam pagarināt. Mēs jūs par to informēsim. Jums ir tiesības vērsties Datu aizsardzības inspekcijā ar iesniegumu par šādu pagarinājumu.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to apstrādes veidam, kā arī šādu datu sniegšanai. Dati var tikt sniegti bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā, bet citās situācijās Uzņēmums var noteikt cenu, kas vienāda ar informācijas sniegšanas izmaksām.

Ja jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai nesamērīgi, mums ir tiesības atteikties izpildīt jūsu pieprasījumu.

Ja savā pieprasījumā nenorādīsiet, kādā veidā informācija ir jāsniedz, mēs sniegsim informāciju tādā pašā formā, kādā tiek saņemts pieprasījums.

Pieprasīt personas datu labošanu un to apstrādes apturēšanu, ja pēc iepazīšanās ar personas datiem jūs saprotat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi.

Mēs jums paziņosim par jūsu personas datu labošanu, iznīcināšanu vai apstrādes apturēšanu neatkarīgi no tā, vai tā tiek veikta pēc jūsu pieprasījuma. Mēs informēsim datu saņēmējus, ja vien šādas informācijas sniegšana nebūs neiespējama vai pārmērīgi sarežģīta. Pēc jūsu pieprasījuma mēs sniegsim jums informāciju par šādiem adresātiem.

Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes darbību ierobežošanu, ja pēc iepazīšanās ar jūsu personas datiem jūs uzzināsiet, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai krāpnieciski.

Mēs jūs informēsim par apstrādes ierobežojumiem, kas ir vai nav veikti pēc jūsu pieprasījuma. Mēs informēsim datu saņēmējus, ja vien tas nav neiespējami vai neprasīs nepamatotas pūles. Pēc jūsu pieprasījuma mēs sniegsim jums informāciju par šādiem adresātiem.

Personas datus, kuru apstrāde ir ierobežota, Uzņēmums turpinās glabāt.

Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja vien mēs neapstrādājam personas datus Uzņēmuma vai citas personas, kurai personas dati tiek sniegti, leģitīmiem nolūkiem, un jūsu intereses nav svarīgākas.

Ja jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi, mēs turpināsim tos apstrādāt, ja pamatoti uzskatīsim, ka jūsu personas datu apstrādes iemesli ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja jūsu personas dati ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz šo piekrišanu.

Tiesības tikt "aizmirstam"

Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu likumā noteiktajos gadījumos. Mēs paturam tiesības atteikties izpildīt šo pieprasījumu likumā noteiktajos gadījumos, tostarp, bet ne tikai, tajos, kas norādīti VDAR 17. panta 3. punktā.

Ja mēs izpildīsim jūsu pieprasījumu un nosūtīsim personas datus (kas tiek dzēsti pēc jūsu pieprasījuma) saņēmējiem, mēs viņus par to informēsim, ja vien tas nav neiespējami vai neprasīs nesamērīgas pūles. Mēs sniegsim informāciju par šādiem saņēmējiem pēc jūsu pieprasījuma.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu sniegtie personas dati, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un tiek apstrādāti automātiski, tiktu pārsūtīti citam pārzinim vai pārsūtīti jums strukturētā, plaši izmantotā un datorlasāmā formātā, ja tas ir tehniski iespējams. Piesakoties šo tiesību izmantošanai, jums ir jānorāda, vai vēlaties, lai personas dati tiktu nodoti jums vai tieši citam pārzinim.

Ja mēs izpildīsim jūsu pieprasījumu un jūs vēlaties, lai dati tiktu paziņoti digitālajā datu nesējā, mēs padarīsim Uzņēmuma apstrādātos personas datus pieejamus CD-ROM vai uzņēmuma vienreizēji sagatavotā CD-ROM formātā, un jums būs jāsedz datu nesēja iegādes izmaksas.

Tiesības uz datu pārnesamību nevar izmantot attiecībā uz personas datiem, kas apstrādāti neautomātiski strukturētos formātos, piemēram, papīra datnēs.

Pārsūtītie personas dati netiek automātiski dzēsti. Ja vēlaties to darīt, jums jāsazinās ar Uzņēmumu, lai izmantotu savas tiesības tikt aizmirstam.

Tiesības iebilst pret automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu

Jums ir tiesības zināt un būt informētam par personas datu automātiskās apstrādes loģiku, kā arī par šādas apstrādes iespējamām sekām, ja apstrāde tiek veikta tikai ar automatizētiem līdzekļiem.

Ja pieprasīsiet pārskatīt lēmumu, kas balstīts uz automatizētu datu apstrādi (ja šādus lēmumus Uzņēmums pieņem attiecībā uz jums), mēs veiksim visu būtisko datu, tostarp jūsu sniegtās informācijas, pilnīgu izvērtējumu.

Tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā vai kompetentajā tiesā par personas datu apstrādi.

Jūs varat iesniegt sūdzību par Uzņēmuma darbību vai bezdarbību saistībā ar datu subjekta tiesību īstenošanu vai nu pats, vai ar pienācīgi pilnvarota pārstāvja vai bezpeļņas iestādes, organizācijas vai asociācijas starpniecību, kas atbilst VDAR 80. panta prasībām, Valsts datu aizsardzības inspekcijai, adrese: L. Sapiegos g. 17, Viļņa, e-pasta adrese [email protected], vietne https://vdai.lrv.lt, kā arī kompetentajai Lietuvas Republikas tiesai.

Tiesības uz kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies datu subjekta tiesību pārkāpuma rezultātā

Ja datu subjekta tiesību pārkāpuma rezultātā jums ir nodarīts kaitējums, jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Lietuvas Republikas kompetentās tiesas.

Kārtība sazināšanās ar Uzņēmumu, īstenojot datu subjekta tiesības

Jūs varat īstenot datu subjekta tiesības mutiski vai rakstiski, nosūtot savu pieprasījumu personīgi, pa pastu vai elektroniski uz šajā Privātuma politikā norādītajām kontaktpersonām. Ja nolemjat sazināties ar Uzņēmumu rakstiski, iesakām iesniegt brīvas formas pieprasījumu.

Jums ir jāpierāda sava identitāte, iesniedzot identitāti apliecinošu dokumentu. Ja tas netiks izdarīts, mēs nevarēsim pieņemt jūsu pieprasījumus un īstenot datu subjekta tiesības. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad pieprasāt informāciju par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu.

Ja izvēlaties iesniegt rakstisku (pa pastu) pieteikumu savu datu subjekta tiesību īstenošanai, jums jāiesniedz sava personu apliecinošā dokumenta kopija, ko apstiprinājis notārs vai cita juridiska iestāde. Ja jūsu personiskā informācija (vārds un uzvārds) ir mainījies, jums jāiesniedz to dokumentu kopija, kas apstiprina izmaiņas. Ja tos nosūta pa pastu, tiem jābūt apliecinātiem notariāli vai citā likumā noteiktā kārtībā.

Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu elektroniski, jums tas jāparaksta ar kvalificētu elektronisko parakstu vai jāizmanto tehnoloģiskie līdzekļi, kas nodrošina teksta integritāti un nemaināmību. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad pieprasāt informāciju par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu.

Pieprasījumam īstenot datu subjekta tiesības jābūt salasāmam, parakstītam un tajā jābūt norādītam jūsu vārdam, uzvārdam, adresei un/vai citai kontaktinformācijai saziņai vai atbildes saņemšanai.

Ja esat izvēlējies savas tiesības īstenot ar pārstāvja starpniecību, jūsu pārstāvim ir jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese un/vai cita kontaktinformācija saziņai, ar kuru jūsu pārstāvis vēlas saņemt atbildi, kā arī jānorāda  jūsu vārds un citi dati, kas nepieciešami datu subjekta pareizai identifikācijai, un jāiesniedz pārstāvniecību apliecinošs dokuments vai dokumenta kopija.

Ja mums ir šaubas par jūsu identitāti vai datiem, mums ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai to pārbaudītu.

Jūs varat sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu (DAS), ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi vai jūsu tiesību īstenošanu. Iesakām norādīt, ka sarakste ir adresēta Uzņēmuma datu aizsardzības speciālistam.

Ja, sazinoties ar mums, jūs neievērosiet šajā sadaļā aprakstīto protokolu, mēs jums par to paziņosim 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas un norādīsim uz kļūdām. Mēs neizskatīsim jūsu pieprasījumu, ja jūs nenovērsīsiet konstatētos trūkumus vai nesniegsiet pieņemamus paskaidrojumus, kāpēc minētos trūkumus nevar novērst.

Objektīvu apstākļu gadījumā, kas neļauj novērst iepriekš minētos trūkumus, mēs varam pieņemt lēmumu pieņemt jūsu pieteikumu un to izskatīt.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Tīmekļa vietnes var ietvert saites uz trešo pušu vietnēm, likumiem un sociālo mediju platformām (iespēja kopīgot vietnes saturu Facebook un Instagram). Jāņem vērā, ka uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas ir saistītas ar Vietni, attiecas šo vietņu privātuma politikas un Uzņēmums nav atbildīgs par šo vietņu sniegtās informācijas saturu, to darbībām un to privātuma politiku noteikumiem.

Par visiem datu apstrādes jautājumiem varat sazināties ar mums šādos veidos:

 • E-pasts: [email protected]
 • Zvanot pa tālruni 8 700 80 075
 • Pasta adrese: A. Vivulskio g. 7, Viļņa, Lietuva.

POLITIKAS PĀRSKATS

Mūsu Privātuma politika var tikt pārskatīta un mainīta jebkurā laikā. Izmaiņas stāsies spēkā no to publicēšanas brīža Vietnēs.

Mēs iesakām vienmēr pārbaudīt jaunāko Privātuma politikas versiju.

Pēdējo reizi atjaunināts ar izpilddirektora rīkojumu 2023. gada 24. februārī.