Teikimo taisyklės

ATVIROSIOS BANKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Sąvokos

Atvirosios bankininkystės paslaugos – Mokėjimo inicijavimo, Periodinių mokėjimų inicijavimo bei Sąskaitos informacijos paslaugos, teikiamos NEO Finance.

Paslaugos teikėjas/NEO Finance – „NEO Finance“, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. Nr. 8 700 500 56, el. p. [email protected], interneto svetainė https://neopay.online/; elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 7, išduota 2017 m. sausio 5 d., licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas https://www.lb.lt/; duomenys apie NEO Finance kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre). Visas mokėjimo paslaugas teiks išimtinai NEO Finance, AB.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja mokėjimo nurodymą NEO Finance sistemoje, naudodamasis NEO Finance teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga, arba inicijuoja Periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymą su Sąskaitas tvarkančia įstaiga NEO Finance sistemoje naudodamasis NEO Finance teikiama Periodinių mokėjimų inicijavimo paslauga.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo, susijusio su kitoje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje turima mokėjimo sąskaita, inicijavimo Mokėtojo prašymu paslauga.

Periodinių mokėjimų inicijavimo paslauga (PMIP) – paslauga, leidžianti inicijuoti periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymą tarp Mokėtojo ir kitos Sąskaitas tvarkančios įstaigos.

Privatumo politika – NEO Finance privatumo politika, skelbiama internete adresu https://neopay.online/lt/privacy-policy.html/ .

Sąskaitos informacijos paslauga (SIP) – mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias Sąskaitos savininko turimas mokėjimo sąskaitas kitoje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje.

Sąskaitas tvarkanti įstaiga – bankas, kredito unija, elektroninių pinigų įstaiga ar kita sąskaitas tvarkanti finansų įstaiga.

Sąskaitos savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris siekia gauti informaciją apie vieną ar kelias jo turimas mokėjimo sąskaitas kitoje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje NEO Finance sistemoje naudodamasis NEO Finance teikiama Sąskaitos informacijos paslauga.

Taisyklės – šios Atvirosios bankininkystės paslaugų teikimo taisyklės, skelbiamos internete adresu https://neopay.online/lt/term-of-service.html.

Bendrosios nuostatos

 1. Šiomis Taisyklėmis, su kuriomis Mokėtojas/Sąskaitos savininkas privalo susipažinti prieš pasinaudodamas MIP, PMIP, SIP, nustatomas Atvirosios bankininkystės paslaugų NEO Finance sistemoje veikimas bei pateikiamos pagrindinės Atvirosios bankininkystės paslaugų savybės. Nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos teikiant Atvirosios bankininkystės paslaugas pateikiamos NEO Finance privatumo politikoje, prieinamoje adresu https://neopay.online/lt/privacy-policy.html.
 2. NEO Finance teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga suteikia Mokėtojui galimybę per NEO Finance sistemą prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės, pateikti automatiškai suformuotą mokėjimo nurodymą savo Sąskaitas tvarkančiai įstaigai ir jį patvirtinti (autorizuoti). Mokėtojas inicijuoja ir pateikia Mokėjimo nurodymą, jungdamasis ne tiesiogiai prie savo elektroninės bankininkystės, o per Paslaugos teikėjo sukurtą programinį sprendimą.
 3. NEO Finance teikiama Periodinių mokėjimų inicijavimo paslauga suteikia Mokėtojui galimybę per NEO Finance sistemą prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės bei sudaryti automatiškai suformuotą periodinio kredito pervedimo sutartį su Sąskaitas tvarkančia įstaiga, reglamentuojančią Mokėtojo ir Sąskaitas tvarkančios įstaigos santykius Sąskaitas tvarkančiai įstaigai periodiškai pervedant lėšas iš Mokėtojo sąskaitos į atitinkamo lėšų gavėjo sąskaitą.
 4. NEO Finance teikiama Sąskaitos informacijos paslauga suteikia Sąskaitos savininkui galimybę per NEO Finance sistemą gauti informaciją apie savo sąskaitas, esančias kitoje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje, tose sąskaitose turimus lėšų likučius bei atliktas operacijas ir atskiru Sąskaitos savininko sutikimu kartu užtikrinant papildomas technines priemones perduoti tokių sąskaitų išrašus trečiosioms šalims kreditingumo vertinimo ar kitais teisėtais tikslais.
 5. Teikdama Atvirosios bankininkystės paslaugas, NEO Finance nerenka, nekaupia ir nesaugo Mokėtojo/Sąskaitos savininko pateiktų elektroninės bankininkystės duomenų (personalizuotų saugumo požymių). Informacija, kuri naudojama jungiantis prie Mokėtojo/Sąskaitos savininko elektroninės bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis, generatoriaus kodais ar kt.), yra užšifruojama ir naudojama tik vienkartiniam mokėjimo nurodymo inicijavimui, periodinio kredito sutarties sudarymo inicijavimui ar sąskaitos informacijos gavimo inicijavimui ir vienos sesijos metu.
 6. Mokėtojas/Sąskaitos savininkas šiomis Taisyklėmis yra informuojamas, kad jam gali būti taikomas Sąskaitas tvarkančios įstaigos mokestis už atitinkamo tipo mokėjimo pavedimus, kurį nuskaito Mokėtojo/Sąskaitos savininko Sąskaitas tvarkanti įstaiga.
 7. NEO Finance Atvirosios bankininkystės paslaugų neteikia, jei Mokėtojo/Sąskaitos savininko sąskaita nėra prieinama internetu ar jei su konkrečia Sąskaitas tvarkančia įstaiga nėra atlikti integracijos darbai.

Detalus Mokėjimo inicijavimo paslaugos veikimas

 1. Kiekvieną kartą Mokėtojui iki Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo pradžios momento yra pateikiama aiški ir nedviprasmiška informacija, kad šią paslaugą teiks NEO Finance. Norėdamas pasinaudoti Mokėjimo inicijavimo paslauga, Mokėtojas privalo aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą su Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis.
 2. Sutikęs su Paslaugos teikėjo Privatumo politika bei šiomis Taisyklėmis, Mokėtojas pasirenka atitinkamą Sąskaitas tvarkančią įstaigą, iš kurios planuoja atlikti mokėjimą, prisijungimo prie Sąskaitas tvarkančios įstaigos identifikavimosi priemonę, suveda reikalaujamus duomenis prisijungimui, o turėdamas galimybę atlikti veiksmus daugiau negu vieno asmens vardu pasirenka atitinkamą įgaliojimą (rolę) bei duoda sutikimą Paslaugos teikėjui pasiekti Mokėtojo sąskaitų sąrašą.
 3. NEO Finance sistemai sėkmingai prisijungus prie Mokėtojo Sąskaitas tvarkančios įstaigos, Mokėtojui pateikiamas Mokėtojo sąskaitų sąrašas. Mokėtojui pasirinkus mokėjimo sąskaitą, yra suformuojamas mokėjimo nurodymas ir, tik Mokėtojui patvirtinus mokėjimo nurodymą Sąskaitas tvarkančios įstaigos identifikavimosi priemonėmis, yra inicijuojamas mokėjimas į atitinkamo lėšų gavėjo sąskaitą.
 4. NEO Finance teikdama MIP Mokėtojui automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą pagal NEO Finance pateiktus Mokėtojo duomenis, kuriame automatiškai nurodoma:
  • mokėjimo suma, kurią mokėjimo nurodymo inicijavimo metu patvirtino Mokėtojas, kai mokėjimo sumą nurodė arba pats Mokėtojas, arba lėšų gavėjas (NEO Finance verslo klientas), iš kurio paslaugas ar prekes ketina pirkti Mokėtojas;
  • lėšų gavėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas bei gavėjo sąskaitos numeris;
  • mokėjimo paskirtis:
  • jei lėšų gavėjas yra NEO Finance verslo klientas, iš kurio paslaugas ar prekes ketina pirkti Mokėtojas – mokėjimo paskirtis nurodoma pagal lėšų gavėjo (NEO Finance kliento) duomenis sistemoje, pagal kuriuos vėliau lėšų gavėjas galėtų paprastai atpažinti mokėjimo nurodymą ir už kokias prekes ar paslaugas ar kokiu tikslu jis atliktas;
  • jeigu lėšų gavėjas yra pats Mokėtojas, kuris siekia pasipildyti savo NEO Finance elektroninių pinigų sąskaitą, mokėjimo paskirtis nurodoma atsižvelgiant Mokėtojo pasirinktą sąskaitos papildymo tikslą.
 5. Suformavus pervedimo nurodymą, jame negali būti pakeista suma, gavėjas ar kiti operacijos duomenys.
 6. Mokėtojas atšaukti mokėjimo nurodymą gali iki momento, kol nėra patvirtinamas (autorizuojamas) mokėjimo nurodymas. Mokėtojas norą atšaukti mokėjimo nurodymą išreiškia aktyviais veiksmais nutraukdamas sesiją ir nepatvirtindamas (neautorizuodamas) mokėjimo nurodymo.
 7. Jeigu Mokėtojo pasirinktoje sąskaitoje nėra mokėjimo nurodyme nurodytos valiutos arba jos kiekis nėra pakankamas, Mokėtojui nėra suteikiama valiutos keitimo galimybė.
 8. Po sėkmingai atlikto mokėjimo nurodymo vykdymo inicijavimo, NEO Finance pateikia Mokėtojui ir gavėjui patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą mokėjimo nurodymą.
 9. Mokėtojui iniciavus mokėjimo nurodymą, mokėjimas įvykdomas:
  • jei Mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra toje pačioje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje – tą pačią Sąskaitos tvarkančios įstaigos darbo dieną;
  • jei gavėjo sąskaita yra kitoje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje – ne vėliau kaip iki kitos Sąskaitas tvarkančios įstaigos darbo dienos pabaigos.
 10. NEO Finance, teikdama Mokėjimo inicijavimo paslaugą, nelaiko Mokėtojo lėšų, o iš karto įskaito jas į gavėjo NEO Finance sąskaitą, išleidusi už jas elektroninius pinigus, arba į gavėjo sąskaitą kitoje Sąskaitas tvarkančioje įstaigoje, išskyrus atvejus, kai naudojama Paslaugos teikėjo vardu atidaryta tranzitinė sąskaita.
 11. Teikdama Mokėjimo inicijavimo paslaugą, NEO Finance sudaro galimybę Mokėtojui aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą išsaugoti tam tikrus jo duomenis bei kitą kartą atlikti mokėjimą atitinkamam lėšų gavėjui greičiau. Tokiu atveju Mokėtojo sutikimo pagrindu NEO Finance išsaugo Mokėtojo sąskaitų numerius bei atitinkamą užkoduotą techninę informaciją, padėsiančia kitą kartą identifikuoti Mokėtoją greičiau. Sutikimas atlikti mokėjimus greičiau galioja 90 (devyniasdešimt) dienų nuo jo pateikimo dienos. Suėjus šiam terminui, sutikimą atlikti mokėjimus greičiau galima pateikti iš naujo.
 12. NEO Finance prisiima atsakomybę už teisingą Mokėtojo mokėjimo nurodymo pateikimą Sąskaitas tvarkančiai įstaigai.
 13. Jei NEO Finance pagal Mokėtojo inicijuotą mokėjimo nurodymą suteikė MIP ir remiantis šia informacija, buvo įskaitytos Mokėtojo nurodytos lėšos gavėjui, tačiau dėl kokių nors priežasčių lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebuvo nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos Mokėtojui, NEO Finance laikys tokias lėšas Mokėtojo įsiskolinimu lėšų gavėjui.
 14. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar netinkamai inicijuotą įvykdytą mokėjimo operaciją, naudojantis NEO Finance paslaugomis, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo Sąskaitas tvarkančią įstaigą sutarčių su savo Sąskaitas tvarkančia įstaiga nustatyta tvarka. 

Detalus Periodinių mokėjimų inicijavimo paslaugos veikimas

 1. Kiekvieną kartą Mokėtojui iki Periodinių mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo pradžios momento yra pateikiama aiški ir nedviprasmiška informacija, kad šią paslaugą teiks NEO Finance. Norėdamas pasinaudoti Periodinių mokėjimo inicijavimo paslauga, Mokėtojas privalo aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą su Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis.
 2. Sutikęs su Paslaugos teikėjo Privatumo politika bei šiomis Taisyklėmis, Mokėtojas pasirenka atitinkamą Sąskaitas tvarkančią įstaigą, su kuria planuoja sudaryti Periodinio kredito pervedimo sutartį, prisijungimo prie Sąskaitas tvarkančios įstaigos identifikavimosi priemonę, suveda reikalaujamus duomenis prisijungimui bei duoda sutikimą Paslaugos teikėjui pasiekti Mokėtojo sąskaitų sąrašą.
 3. NEO Finance sistemai sėkmingai prisijungus prie Mokėtojo Sąskaitas tvarkančios įstaigos, Mokėtojui pateikiamas Mokėtojo sąskaitų sąrašas. Mokėtojui pasirinkus sąskaitą, iš kurios bus atliekami periodiniai kredito pervedimai, yra suformuojama periodinio kredito pervedimo sutartis ir, tik Mokėtojui patvirtinus sutikimą sudarytį suformuotą periodinio kredito pervedimo sutartį, periodinio kredito pervedimo sutartis laikoma sudaryta.
 4. NEO Finance teikdama PMIP Mokėtojui automatiškai suformuoja periodinio kredito pervedimo sutartį pagal NEO Finance pateiktus Mokėtojo duomenis, kurioje automatiškai nurodoma:
  • mokėjimo suma, kurią periodinių mokėjimų inicijavimo metu patvirtino Mokėtojas, kai mokėjimo sumą nurodė arba pats Mokėtojas, arba lėšų gavėjas (NEO Finance verslo klientas), iš kurio paslaugas ar prekes ketina pirkti Mokėtojas;
  • lėšų gavėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas bei gavėjo sąskaitos numeris;
  • mokėjimo paskirtis;
  • mokėjimo periodiškumas;
  • pirmo mokėjimo data;
  • periodinio kredito pervedimo sutarties galiojimo terminas.
 5. Suformavus periodinio kredito pervedimo sutartį, joje negali būti pakeista mokėtina suma, gavėjas, mokėjimo periodiškumas ar kiti duomenys.
 6. Mokėtojas atšaukti periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymą gali iki momento, kol nėra patvirtinamas (autorizuojamas) periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymas. Mokėtojas norą atšaukti periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymą išreiškia aktyviais veiksmais nutraukdamas sesiją ir nepatvirtindamas (neautorizuodamas) periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymo.
 7. Po sėkmingai sudarytos periodinio kredito pervedimo sutarties, NEO Finance pateikia Mokėtojui ir gavėjui patvirtinimą apie sėkmingai sudarytą periodinio kredito pervedimo sutartį.
 8. Pirmo mokėjimo pagal periodinio kredito pervedimo sutartį data laikoma kita darbo diena po sėkmingo periodinio kredito pervedimo sutarties sudarymo, t. y. šią dieną yra atliekamas pirmas mokėjimas pagal periodinio kredito pervedimo sutartį.
 9. Periodinių mokėjimų inicijavimo paslauga nėra reglamentuojama teisės aktais bei NEO Finance funkcija teikiant šią paslaugą apsiriboja tik periodinių mokėjimų inicijavimu, t. y. technine pagalba sudarant periodinio kredito pervedimo sutartis. Mokėtojo ir Sąskaitas tvarkančios įstaigos santykius reglamentuoja tarp jų sudaryta periodinio kredito pervedimo sutartis, už kurios tolimesnį galiojimą ir/ar vykdymą Paslaugos teikėjas neatsako. Paslaugos teikėjas jokiais atvejais neužtikrina bei neatsako už faktinį lėšų pervedimą pagal periodinio kredito pervedimo sutartį.

Detalus Sąskaitos informacijos paslaugos veikimas

 1. Kiekvieną kartą Sąskaitos savininkui iki Sąskaitos informacijos paslaugos teikimo pradžios momento yra pateikiama aiški ir nedviprasmiška informacija, kad šią paslaugą teiks NEO Finance. Norėdamas pasinaudoti Sąskaitos informacijos paslauga, Sąskaitos savininkas privalo aktyviais veiksmais išreikšti sutikimą su Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis.
 2. Sutikęs su Paslaugos teikėjo Privatumo politika bei šiomis Taisyklėmis, Sąskaitos savininkas pasirenka atitinkamą Sąskaitas tvarkančią įstaigą, iš kurios ketinama gauti informaciją, prisijungimo prie Sąskaitas tvarkančios įstaigos identifikavimosi priemonę, suveda reikalaujamus duomenis prisijungimui bei duoda sutikimą Paslaugos teikėjui pasiekti sąskaitų sąrašą.
 3. NEO Finance sistemai sėkmingai prisijungus prie Sąskaitas tvarkančios įstaigos, pateikiamas Sąskaitos savininko turimų sąskaitų sąrašas. Tik Sąskaitos savininkui patvirtinus sutikimą, kuriuo leidžiama Paslaugos teikėjui iš Sąskaitos tvarkančios įstaigos prašyti informacijos apie sąskaitą, Paslaugos teikėjas automatiškai Sąskaitą tvarkančiai įstaigai pateikia prašymą pateikti atitinkamą sąskaitos informaciją.
 4. NEO Finance prašymas Sąskaitas tvarkančiai įstaigai pateikti atitinkamą sąskaitos informaciją yra automatiškai suformuojamas pagal Sąskaitos savininko ar kito trečiojo asmens, kuriam Sąskaitos savininkas davė sutikimą gauti ir kitaip tvarkyti jo sąskaitos informaciją, iš anksto nurodytus kriterijus (reikalingą išrašo laikotarpį, sąskaitos informacijos pobūdį ir pan.).
 5. Gavęs atitinkamą sąskaitos informaciją iš Sąskaitas tvarkančios įstaigos, Paslaugos teikėjas sudaro galimybę parsisiųsti šią informaciją Sąskaitos savininkui arba informuoja Sąskaitos savininką apie sėkmingą sąskaitos informacijos perdavimą trečiajam asmeniui, kuriam Sąskaitos savininkas davė sutikimą gauti ir kitaip tvarkyti jo sąskaitos duomenis.
 6. Sutikimas Paslaugos teikėjui gauti informaciją iš Sąskaitas tvarkančios įstaigos gali būti vienkartinis arba galiojantis tam tikrą laikotarpį. Toks sutikimas negali būti suteikiamas ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui. Sutikimų galiojimo laikotarpis gali skirtis, priklausomai nuo Sąskaitas tvarkančios įstaigos vidaus sprendimų, išskyrus atvejus, kai tokį sutikimą rankiniu būdu atšaukia Sąskaitos savininkas. Sutikimą Paslaugos teikėjui gauti informaciją iš Sąskaitas tvarkančios įstaigos galima atšaukti nesibaigus jo galiojimo laikui Sąskaitą tvarkančios įstaigos komunikacijos kanalais.
 7. Sutikimo Paslaugos teikėjui gauti informaciją iš Sąskaitas tvarkančios įstaigos galiojimo laikotarpiu, remdamasis Sąskaitos savininko ar kito trečiojo asmens, kuriam Sąskaitos savininkas davė sutikimą gauti ir kitaip tvarkyti jo sąskaitos informaciją, nurodymais, Paslaugos teikėjas gali Sąskaitos savininko vardu atnaujinti sąskaitos informaciją iš Sąskaitą tvarkančios įstaigos.
 8. NEO Finance neatsako už informacijos, gaunamos iš Sąskaitą tvarkančios įstaigos, naujumą ar teisingumą.
 9. NEO Finance sąskaitų išrašų informaciją gali perduoti trečiosioms šalims Sąskaitos savininko kreditingumo vertinimo ar kitais teisėtais tikslais tik esant atskiram Sąskaitos savininko sutikimui bei užtikrinant papildomas technines priemones.
 10. NEO Finance neatsako, jei dėl Sąskaitas tvarkančios įstaigos techninių problemų sąskaitos informacija nėra atnaujinama.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šių taisyklių aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Mokėtojai/Sąskaitų savininkai turi teisę ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo galimo jų teisių pažeidimo teikti skundus ar pretenzijas dėl suteiktų Atvirosios bankininkystės paslaugų bendru el. paštu ‍[email protected]. Rašytinis Mokėtojo/Sąskaitos savininko skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių NEO Finance negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, NEO Finance pateikia negalutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų.
 3. Mokėtojas/Sąskaitos savininkas, manydamas, kad NEO Finance pažeidė jo teises ar įstatymu saugomus interesus bei NEO Finance priimtas sprendimas jo netenkina ar NEO Finance nepateikė atsakymo per 15 darbo dienų, turi teisę per 1 metus:
  • pateikti skundą Lietuvos bankui paštu adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, elektroninio pašto adresu [email protected], priežiūros institucijos nustatyta tvarka, taip pat tiesiogiai Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros tarnybai adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected];
  • jei Mokėtojas/Sąskaitos savininkas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją (daugiau informacijos). Į priežiūros instituciją galima kreiptis per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“; Užpildant Vartotojo kreipimosi formą ir ją siunčiant Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected];
  • pateikti laisvos formos kreipimąsi ir jį siųsti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas [email protected];
 4. Bet kuriuo atveju Mokėtojas/Sąskaitos savininkas turi teisę kreiptis tiesiogiai į kompetentingą teismą.
 5. NEO Finance pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto tinklapyje adresu https://neopay.online/lt/term-of-service.html. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.